• منطقه جاری در اکسل

  منطقه جاری در اکسل

  CurrentRegion سلولهای پر شده و سلولهای خالی احاطه شده توسط rangeyou را تجزیه و تحلیل می کند. آن یک شیء Range را به عنوان منطقه ای به شکل Mxn باز می گرداند.

  Function FnCurrentRegion()
    Dim mainWorkBook As Workbook
    Set mainWorkBook = ActiveWorkbook
    With mainWorkBook.Sheets("Sheet1")
      .Range("H2").Value = 5
      .Range("I3").Value = 15
      .Range("H2").Activate
    End With  
    ActiveCell.CurrentRegion.Select 
   End Function

   

  نظرات ارسال شده ارسال نظر جدید
  برای تبادل نظر، می بایست در سایت وارد شوید

  ورود به سایت
تماس گفتگو سبد خرید بالا