• تبدیل رشته ارز Currency String به عدد در اکسل

  سورس تابع استخراج و تبدیل عدد مندرج در یک رشته در اکسل
  Function CurrencyToNumber(ByVal CurrencyString As String, Optional ByVal DecimalSeparator As String = ".", Optional ByVal ThousandsSeparator As String = ",") As Double
    
    Dim csLen As Long: csLen = Len(CurrencyString)
    Select Case csLen
    Case 0
      Exit Function ' vbNullString
    Case 1
      If IsNumeric(CurrencyString) Then
        CurrencyToNumber = CDbl(CurrencyString)
      End If
    Case Else
      Dim rString As String
      Dim csStart As Long
      
      If Left(CurrencyString, 1) = "-" Then
        rString = "-"
        csStart = 2
      Else
        csStart = 1
      End If
      
      Dim cPos As Long
      Dim cChar As String
      Dim dsFound As Boolean
      
      For cPos = csStart To csLen
        cChar = Mid(CurrencyString, cPos, 1)
        Select Case cChar
        Case DecimalSeparator
          If dsFound = False Then
            rString = rString & DecimalSeparator
            dsFound = True
          Else
            Exit Function ' two decimal separators
          End If
        Case ThousandsSeparator
        Case Else
          If IsNumeric(cChar) Then
            rString = rString & cChar
          Else
            ' neither ds, ts nor digit
          End If
        End Select
      
      Next cPos
      
      If IsNumeric(rString) Then
        CurrencyToNumber = CDbl(rString)
      End If
    
    End Select
    
  End Function
  
  Sub CurrencyToNumberTEST()
    Const ExamplesList As String = "|1|abc|$12.34|-5kn|-56.78|1,005.67|34.67.56"
    Dim Examples() As String: Examples = Split(ExamplesList, "|")
    Dim n As Long
    For n = 0 To UBound(Examples)
      Cells(n + 2, "A").Value = CurrencyToNumber(Examples(n))
      Debug.Print n, CurrencyToNumber(Examples(n))
    Next n
  End Sub

   

  نظرات ارسال شده ارسال نظر جدید
  برای تبادل نظر، می بایست در سایت وارد شوید

  ورود به سایت
تماس سبد خرید بالا