• چشمک زن کردن آیکون برنامه در نوار ابزار ویندوز با #C

  نحوه فعال کردن چشمک زن در بخش آیکون های نوار ابزار ویندوز در پروژه های مورد استفاده با زبان برنامه نویسی #C

  برای چمک زدن آیکون برنامه های تولید شده با زبان سی شارپ می بایست مطابق دستورات ذیل عمل نمایید.

  چه زمان و چرا این کار لازم است ؟

  تا بحال متوجه بعضی از رفتار های برنامه هایی از قبیل confirm ها یا اعلان های درون برنامه ای شده اید ؟ در زمان اجرای بعضی از برنامه ها، هنگامی که درون برنامه نیازمند اقدام یا مطلع سازی کاربر مورد استفاده دارد، آیکون برنامه بصورت چمک زن در  Taskbar اقدام به اعلان از طریق رنگ کردن آیکون خود می نماید، این اعلان بصورت سمبلیک در حال اجراست و شما با چشمک زدن آیکون، متوجه میشوید که برنامه به شما هشدار، اعلان و ... میدهد.

  در فرم اصلی Form1.Designer.cs شما یک تابع InitializeComponent  قرار دارد که شما بعد از فراخوانی آن یتوانید کد های ذیل را درج نمایید.

  کد زیر را به انتهای متد اضافه کنبد private void InitializeComponent (bottom of method)

  FlashWindow.Tray(this);

  سپس کدهای ذیل :

  public static class FlashWindow {
    [DllImport("user32.dll")]
    [
      return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)
    ]
    private static extern bool FlashWindowEx(ref FLASHWINFO pwfi);
  
    /// Stop flashing. The system restores the window to its original state.
    public
    const uint FLASHW_STOP = 0;
  
    /// Flash the window caption.
    public
    const uint FLASHW_CAPTION = 1;
  
    /// Flash the taskbar button.
    public
    const uint FLASHW_TRAY = 2;
  
    /// Flash both the window caption and taskbar button.
    /// This is equivalent to setting the FLASHW_CAPTION | FLASHW_TRAY flags.
    public
    const uint FLASHW_ALL = 3;
  
    /// Flash continuously, until the FLASHW_STOP flag is set.
    public
    const uint FLASHW_TIMER = 4;
  
    /// Flash continuously until the window comes to the foreground.
    public
    const uint FLASHW_TIMERNOFG = 12;
  
    [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
    private struct FLASHWINFO {
  
      /// The size of the structure in bytes.
      public uint cbSize;
  
      /// A Handle to the Window to be Flashed. The window can be either opened or minimized.
      public IntPtr hwnd;
  
      /// The Flash Status.
      public uint dwFlags;
  
      /// The number of times to Flash the window.
      public uint uCount;
  
      /// The rate at which the Window is to be flashed, in milliseconds. If Zero, the function uses the default cursor blink rate.
      public uint dwTimeout;
    }
  
    /// Flash the specified Window (Form) until it receives focus.
    public static bool Flash(System.Windows.Forms.Form form) {
      // Make sure we're running under Windows 2000 or later
      if (Win2000OrLater) {
        FLASHWINFO fi = Create_FLASHWINFO(form.Handle, FLASHW_ALL | FLASHW_TIMERNOFG, uint.MaxValue, 0);
        return FlashWindowEx(ref fi);
      }
      return false;
    }
  
    /// Flash the specified Window (form) for the specified number of times
    public static bool Flash(System.Windows.Forms.Form form, uint count) {
      if (Win2000OrLater) {
        FLASHWINFO fi = Create_FLASHWINFO(form.Handle, FLASHW_ALL, count, 0);
        return FlashWindowEx(ref fi);
      }
      return false;
    }
  
    private static FLASHWINFO Create_FLASHWINFO(IntPtr handle, uint flags, uint count, uint timeout) {
      FLASHWINFO fi = new FLASHWINFO();
      fi.cbSize = Convert.ToUInt32(Marshal.SizeOf(fi));
      fi.hwnd = handle;
      fi.dwFlags = flags;
      fi.uCount = count;
      fi.dwTimeout = timeout;
      return fi;
    }
  
    /// helper methods
    public static bool Tray(System.Windows.Forms.Form form) {
      if (Win2000OrLater) {
        FLASHWINFO fi = Create_FLASHWINFO(form.Handle, FLASHW_TRAY, uint.MaxValue, 0);
        return FlashWindowEx(ref fi);
      }
      return false;
    }
  
    public static bool TrayAndWindow(System.Windows.Forms.Form form) {
      if (Win2000OrLater) {
        FLASHWINFO fi = Create_FLASHWINFO(form.Handle, FLASHW_ALL, uint.MaxValue, 0);
        return FlashWindowEx(ref fi);
      }
      return false;
    }
  
    /// Stop Flashing the specified Window (form)
    public static bool Stop(System.Windows.Forms.Form form) {
      if (Win2000OrLater) {
        FLASHWINFO fi = Create_FLASHWINFO(form.Handle, FLASHW_STOP, uint.MaxValue, 0);
        return FlashWindowEx(ref fi);
      }
      return false;
    }
  
    /// A boolean value indicating whether the application is running on Windows 2000 or later.
    private static bool Win2000OrLater {
      get {
        return System.Environment.OSVersion.Version.Major & gt; = 5;
      }
    }
  
  }

   

   

   

  نظرات ارسال شده ارسال نظر جدید
  برای تبادل نظر، می بایست در سایت وارد شوید

  ورود به سایت
تماس سبد خرید بالا