• 104 فرمول کاربردی و مهم در اکسل + مثال

  در این پست تعداد 104 فرومل به همراه مثال مرتبط با آن را در اختیار شما کاربران محترم قرار میدهیم
  این پست شامل فایل دانلود می باشد مشاهده

  اگر مبتدی باشید، لیست فرمول های ذکر شده ذیل می تواند کمک بسیار مهم و مفیدی جهت رفع مشکلات پیش روی شما باشد.
  در ذیل تعداد 104 فرمول کاربردی اکسل به همراه نحوه استفاده و مثال های مرتبط با آن را در اختیار شما کاربران محترم قرار میدهیم :

    

  1   جمع مقادیر
    مثال =SUM(5,6,9)
    نتیجه 20
         
  2   جمع مقادیر در یک محدوده
    مثال =SUM(A1:A2)
    نتیجه 125
         
  3   جمع مقادیر در محدوده یک جدول
    مثال =SUM(staff[Salary])
    نتیجه $ 945,000
         
  4   جمع مقادیر با شرایط خاص در یک محدوده
    مثال =SUMIFS(staff[Salary], staff[Department],"Sales")
    نتیجه $ 279,000
         
  5   جمع مقادیر بزرگتر/کوچکتر/... در یک محدوده
    مثال =SUMIFS(A1:A6, A1:A6,">25")
    نتیجه 100
         
  6   مجموع اعدادی که در حالت فیلتر می باشند
    مثال =SUBTOTAL(109,staff[Salary])
    نتیجه $ 945,000
         
  7   تعداد اعدادی که در حالت فیلتر می باشند
    مثال =SUBTOTAL(103,staff[Name])
    نتیجه 13
         
  8   جمع مقادیر در یک ستون
    مثال =SUM($A$1:A1)
    نتیجه 10
         
  9   تعداد اعداد در محدوده
    مثال =COUNT(A1:A3)
    نتیجه 6
         
  10   شمارش تمام مقادیر (از جمله متن)
    مثال =COUNTA(staff[Name])
    نتیجه 13
         
  11   تعداد مقادیر خالی در ورودی (محدوده یا ستون جدول)
    مثال =COUNTBLANK(A1:A10)
    نتیجه 14
         
  12   شمارش تعداد مقادیر غیر خالی
    مثال =ROWS(A1:A10)-COUNTBLANK(A1:A10)
    نتیجه 6
         
  13   تعداد دفعات مشاهده چند مورد شرایط داده شده
    مثال =COUNTIFS(staff[Department],"IT")
    نتیجه 3
         
  14   تعداد دفعات مشاهده متن با شروع حروف خاص
    مثال =COUNTIFS(staff[Name],"J*")
    نتیجه 13
         
  15   تعداد دفعات مشاهده متن با خاتمه حروف خاص
    مثال =COUNTIFS(staff[Name],"*n")
    نتیجه 4
         
  16   تعداد دفعات مشاهده متن با شرط خاص در بین حروف
    مثال =COUNTIFS(staff[Name],"*an*")
    نتیجه 3
         
  17   میانگین اعداد داده شده
    مثال =AVERAGE(staff[Salary])
    نتیجه $ 72,692
         
  18   میانگین اعداد داده شده با شرایط خاص
    مثال =AVERAGEIFS(staff[Salary],staff[Department], "HR")
    نتیجه $ 77,333
         
  19   میانگین عدد مثبت
    مثال =AVERAGEIFS(A1:A10,A1:A10,">0")
    نتیجه 25.83
         
  20   میانگین اعداد بالا یا پایین به جزء 10 ٪ ارزش
    مثال =TRIMMEAN(staff[Salary],10%)
    نتیجه $ 72,692
         
  21   میانگین 7 روز هفته (این فرمول را در سلول اول تایپ کنید و میانگین متحرک را بکشید)
    مثال =AVERAGE(A1:A4)
    نتیجه 25.83
         
  22   میانگین وزنی اعداد
    مثال =SUMPRODUCT(A1:A6,B1:B6)
    نتیجه 2550
         
  23   میانگین طیف وسیعی از مقادیر
    مثال =MEDIAN(staff[Salary])
    نتیجه $ 76,000
         
  24   بیشترین تعداد مکرر در محدوده
    مثال =MODE.SNGL(1,2,3,3,2,1,1,5,6,7,3,4,8,9)
    نتیجه 1
         
  25   چارک آماري مقادير داده شده
    مثال =QUARTILE.EXC(staff[Salary],1)
    نتیجه $ 59,500
         
  26   90% (یا هر) درصد از مقادیر داده شده
    مثال =PERCENTILE.EXC(staff[Salary],0.9)
    نتیجه $ 89,000
         
  27   حداقل مقدار در میان یک لیست از اعداد
    مثال =MIN(A1:A3)
    نتیجه 10
         
  28   3 عدد کوچک (یا هر) در میان یک لیست
    مثال =SMALL(staff[Salary],3)
    نتیجه $ 59,000
         
  29   رتبه یک عدد در یک لیست از مقادیر
    مثال =RANK.AVG(76000, staff[Salary])
    نتیجه 7
         
  30   حداکثر مقدار از یک لیست از مقادیر
    مثال =MAX(staff[Salary])
    نتیجه $ 89,000
         
  31   دومین مقدار بزرگترین در یک محدوده
    مثال =LARGE(A2:A7,2)
    نتیجه 30
         
  32   باقی مانده پس از تقسیم دو عدد
    مثال =MOD(31,7)
    نتیجه 3
         
  33   گرد کردن یک عدد به نزدیکترین عدد یا کسر کل
    مثال =ROUND(PI(),4)
    نتیجه 3.1416
         
  34   گرد کردن یک عدد به نزدیکترین چند
    مثال =MROUND(27,4)
    نتیجه 28
         
  35   قسمت صحیح  یک عدد
    مثال =INT(19/7)
    نتیجه 2
         
  36   درصد تغییر (واریانس) از یک مقدار به دیگری (H4=35000, H5=38000)
    مثال =H5/H4-1
    نتیجه 8.57%
         
  37   قسمت اعشاری از عدد
    مثال =MOD(PI(),1)
    نتیجه 0.141592654
         
  38   ارزش مطلق عدد
    مثال =ABS(30-43)
    نتیجه 13
         
  39   محاسبه قدرت یک عدد به دیگری
    مثال =7^3
    نتیجه 343
         
  40   بررسی شرایط و خروجی یکی از دو مقدار ممکن
    مثال =IF(A9>20,"Too high", "Too low")
    نتیجه Too low
         
  41   بررسی کنید که شرایط چندگانه درست است (AND)
    مثال =AND(A9>5,B9<20)
    نتیجه FALSE
         
  42   بررسی کنید که شرط درست است (OR)
    مثال =OR(E10="Sales", F10>90000, D10=A9)
    نتیجه FALSE
         
  43   استفاده از توابع AND و OR و IF به صورت همزمان در یک دستور
    مثال =IF(OR(AND(A1=10,A1=20),AND(B1=15;C1=15));"True";"False")
    نتیجه FALSE
         
  44   بررسی کنید که آیا این یا آن [منحصراَ  OR] (درست است اگر هر سلول A1 یا B1 از 10 بزرگتر باشد)
    مثال =XOR(A9>10, B9>10)
    نتیجه FALSE
         
  45   یکی را در میان مقادیر متعدد انتخاب کنید
  یک مقدار از یک لیست از مقادیر را می گیرد ، در این صورت ، A2 را به عنوان مقدار 3rd قرار می دهد
    مثال =CHOOSE(3,A9,B10,A10,B11)
    نتیجه 0
         
  46   چند شرایط به عنوان IFS 
    مثال =ifs(A9>10, "This is too high", A9>5, "This is ok", A9>2,"Almost low", A9<=2,"Really low")
    نتیجه This is ok
         
  47   بررسی کنید که آیا یک مقدار در یک لیست وجود دارد
    مثال =IF(COUNTIFS(staff[Name],"Jan")>0,"Yes, Jan is in there","No, no such person")
    نتیجه Yes, Jan is in there
         
  48   بررسی شرایط متعدد به عنوان IF تو در تو
    مثال =IF(A9>10, "This is too high",IF( A9>5, "This is ok", IF(A9>2,"Almost low", "Really low")))
    نتیجه Really low
         
  49   بررسی کنید که آیا یک مقدار بین دو مقدار دیگر است
    مثال =IF(AND(A9>=10,A9<=20),"Between 10 and  20","Nope, not between 10 and 20")
    نتیجه Nope, not between 10 and 20
         
  50   آیا سلول خالی است؟
    مثال =ISBLANK(A9)
    نتیجه TRUE
         
  51   آیا سلول دارای ارزش است؟
    مثال =ISEVEN(7)
    نتیجه FALSE
         
  52   آیا سلول دارای ارزش نامتعارف است؟
    مثال =ISODD(7)
    نتیجه TRUE
         
  53   آیا یک سلول شامل عدد است ؟
    مثال =ISNUMBER("A")
    نتیجه FALSE
         
  54   آیا یک سلول شامل فرمول است ؟
    مثال =ISFORMULA(A1)
    نتیجه FALSE
         
  55   آیا در یک سلول (یا فرمول)  عملیات یا درخواست به پایان می رسد خطا دارد؟
    مثال =ISERROR(7)
    نتیجه TRUE
         
  56   تبدیل متن به حروف کوچک
    مثال =LOWER("hello")
    نتیجه hello
         
  57   تبدیل متن به حروف بزرگ
    مثال =UPPER("james")
    نتیجه JAMES
         
  58   تبدیل متن به مورد استاندارد (حرف اول کلمه با حروف بزرگ)
    مثال =PROPER("this is a long sentence")
    نتیجه This Is A Long Sentence
         
  59   ترکیب مقادیر متن متفاوت به یک متن
    مثال =CONCATENATE(A3, " and ", A4)
    نتیجه 30 and 25
         
  60   استخراج چند حرف اول از یک متن
    مثال =LEFT("India",3)
    نتیجه Ind
         
  61   استخراج چند حرف آخر از یک متن
    مثال =RIGHT("New Zealand",4)
    نتیجه land
         
  62   استخراج بخش وسط از متن داده شده
    مثال =MID("United States",4,5)
    نتیجه ted S
         
  63   استخراج طول متن
    مثال =LEN("Chandoo.org")
    نتیجه 11
         
  64   جایگزین یک کلمه با یکی دیگر
    مثال =SUBSTITUTE("Microsoft Excel","cel","cellent")
    نتیجه Microsoft Excellent
         
  65   جایگزینی برخی از حروف با  حروف دیگر
    مثال =REPLACE("abc@email.com",5,1,"g")
    نتیجه abc@gmail.com
         
  66   پیدا کردن یک عبارتدر متن
    مثال =FIND("soft","Microsoft Excel")
    نتیجه 6
         
  67   استخراج اسامی از یک نام (بطور مثال مخفف نام Bill Jelen)
    مثال =LEFT(H1,1)&MID(H1,FIND(" ",H1)+1,1)
    نتیجه BJ
         
  68   پیدا کردن چند کلمه در جمله
    مثال =LEN(H2)-LEN(SUBSTITUTE(H2," ",""))+1
    نتیجه 10
         
  69   فضاهای غیر ضروری را از یک سلول حذف کنید
    مثال =TRIM("chandoo.org")
    نتیجه chandoo. org
         
  70   حذف هر چیزی پس از یک نماد یا کلمه (حذف حروف بعد از @ در  someone@something.com)
    مثال =LEFT(H3,FIND("@",H3)-1)
    نتیجه someone
         
  71   تاریخ امروز چیست ؟
    مثال =TODAY()
    نتیجه 6/27/2018
         
  72   زمان و تاریخ فعلی چیست ؟
    مثال =NOW()
    نتیجه 6/27/2018 12:00
         
  73   یک مقدار تاریخ را از سال ، ماه و روز ایجاد کنید
    مثال =DATE(2018,10,20)
    نتیجه 10/20/2018
         
  74   یک مقدار زمان از ساعت ، دقیقه و ثانیه
    مثال =TIME(9,45,21)
    نتیجه 0/40625
         
  75   استخراج روز  از تاریخ داده شده
    مثال =DAY(TODAY())
    نتیجه 27
         
  76   استخراج ماه از تاریخ داده شده
    مثال =MONTH(DATEVALUE("12-July-1999"))
    نتیجه 7
         
  77   استخراج سال از تاریخ داده شده
    مثال =YEAR(TODAY())
    نتیجه 2018
         
  78   پیدا کردن روز هفته (شماره) از یک تاریخ
    مثال =WEEKDAY(TODAY())
    نتیجه 4
         
  79   پیدا کردن روز هفته (نام روز) از تاریخ
    مثال =TEXT(TODAY(), "DDDD")
    نتیجه Wednesday
         
  80   نام یک ماه از یک تاریخ چیست ؟
    مثال =TEXT(TODAY(), "MMMM")
    نتیجه June
         
  81   استخراج ساعت از زمان
    مثال =HOUR(NOW())
    نتیجه 12
         
  82   استخراج دقیقه از زمان
    مثال =MINUTE(NOW())
    نتیجه 0
         
  83   استخراج ثانیه از زمان
    مثال =SECOND(NOW())
    نتیجه 2
         
  84   چه تاریخی پس از یا قبل از ماه X است
    مثال =EDATE(TODAY(),3)
    نتیجه 9/27/2018
         
  85    تاریخ ماه چیست ؟
    مثال =EOMONTH(DATE(2018,8,1),0)
    نتیجه 8/31/2018
         
  86   تعداد روزهای بین دو تاریخ را محاسبه کنید
    مثال =DATE(2018,12,1)-DATEVALUE("1-july-2018")
    نتیجه 153
         
  87   تعداد سالهای بین دو تاریخ را محاسبه کنید
    مثال =YEARFRAC(DATE(2009,9,24),TODAY(),1)
    نتیجه 8.76
         
  88   تعداد هفته ها بین دو تاریخ
    مثال =INT((DATE(2018,12,1)-DATEVALUE("1-july-2018"))/7)
    نتیجه 21
         
  89   تاریخ بعد یا قبل از  روز کاری (به جز تعطیلات آخر هفته و غیره) چیست ؟
    مثال =WORKDAY.INTL(TODAY(),12)
    نتیجه 7/13/2018
         
  90   چند روز کاری بین دو تاریخ وجود دارد؟
    مثال =NETWORKDAYS.INTL(TODAY(),DATE(2018,12,31))
    نتیجه 134
         
  91   در یک جدول یک مقدار جستجو کنید و موارد مربوطه را پیدا کنید
    مثال =VLOOKUP("John", staff, 3, FALSE)
    نتیجه $ 77,000
         
  92   یک الگوی را در یک جدول جستجو کنید و موارد مربوطه را پیدا کنید 
    مثال =VLOOKUP("Jon*", staff,2,FALSE)
    نتیجه Production
         
  93   موقعیت یک مقدار در یک لیست چیست؟
    مثال =MATCH(76000,staff[Salary],0)
    نتیجه 10
         
  94   سلول را به عدد تبدیل کنید
    مثال =NUMBERVALUE("123.456,78",",",".")
    نتیجه 123,456.78
         
  95   مقدار را به تاریخ تبدیل کنید
    مثال =DATEVALUE("1-jul-2018")
    نتیجه 43107
         
  96   سلول را به عدد تبدیل کنید
    مثال ="12456.78"*1
    نتیجه 12,456.78
         
  97   اگر در یک فرمول خطا وجود داشته باشد میتوانیم مقدار دیگری را نمایش دهیم
    مثال =IFERROR(VLOOKUP("Sam",staff,3,FALSE),"Employee not found")
    نتیجه Employee not found
         
  98   اگر در یک فرمول دارای خطای NA وجود داشته باشد، مقدار دیگری را نشان دهید
    مثال =IFNA(7/0,"This will appear if the error is #N/A")
    نتیجه #DIV/0!
         
  99   آیا یک سلول (یا فرمول) به خطا می رسد؟
    مثال =ISERROR(7)
    نتیجه TRUE
         
  100   با خیال راحت یک عدد را با عدد دیگر تقسیم کنید
    مثال =IF(A2=0,"",A1/A2)
    نتیجه 0.5
         
  101   عدد تصادفی ایجاد کنید (در هر بار تغییر در صفحه، خروجی تغییر می کند)
    مثال =RAND()
    نتیجه 0.948708709
         
  102   شماره تلفنی تصادفی ایجاد کنید (در هر بار تغییر در صفحه، خروجی تغییر می کند)
    مثال =RANDBETWEEN(1000000000,9999999999)
    نتیجه 4658756694
         
  103   نامه ای تصادفی از الفبای تولید کنید
  در هر بار تغییر در صفحه، خروجی تغییر می کند.
    مثال =CHAR(RANDBETWEEN(CODE("A"),CODE("Z")))
    نتیجه Z
         
  104   از لیست مقادیر گزینه تصادفی ایجاد کنید
    مثال =INDEX(staff[Name], RANDBETWEEN(1,COUNTA(staff[Name])))
    نتیجه June
         

     برای دانلود فایل های پیوست، می بایست در سایت ثبت نام و وارد شوید

  ورود، ثبت نام


  نظرات ارسال شده ارسال نظر جدید
  برای تبادل نظر، می بایست در سایت وارد شوید

  ورود به سایت
تماس گفتگو سبد خرید بالا