• تابع ROUND، تابع ROUNDOWN و تابع ROUNDUP در اکسل (گرد کردن اعداد)

  در این مقاله با نحوه گرد کردن اعداد در اکسل آشنا میشویم. و نحوه کارکردن تابع round، تابع rounddown و تابع roundup را خواهیم آموخت

  در این مقاله با نحوه گرد کردن اعداد در اکسل آشنا میشویم. و نحوه کارکردن تابع round، تابع rounddown و تابع roundup را خواهیم آموخت. تابع round معمولاً زمانی استفاده میشود که بخواهید که یک عدد را بر اساس تعداد اعشار مورد نیاز(اعداد سمت راست اعشار) یا یکان، دهگان و … (اعداد سمت چپ اعشار) گرد کنید. فرض کنید طول میله ها بر حسب سانتی متر تا دو رقم اعشار محاسبه شده است و میخواهید اعداد بر حسب یک رقم اعشار باشند. به طور مثال طول میله 25.36 سانتی متر ثبت شده است و میخواهید یک رقم اعشار به صورت 25.4 نوشته شود. یا حقوق افراد را بر اساس مزایا و کسورات به صورت 12223350 ریال محاسبه شده است و شما میخواهید بر حسب 10000 ریال مبلغ حقوق را گرد کنید. در این موارد از توابع خانواده round استفاده میشود.

  نگاه اجمالی تابع ROUND

  تابع ROUND بر حسب تعداد رقمی که شما تعیین میکنید؛ عدد مورد نظر را گرد میکند. با استفاده از این تابع میتوانید عدد را هم از سمت راست ممیز (قسمت اعشاری عدد) و هم از سمت چپ ممیز (قسمت صحیح عدد) گرد کنید.

  هدف: گرد کردن یک عدد به تعداد رقمی که تعیین کرده‌ایم.

  نتیجه دریافتی: عدد گرد شده

  ترکیب بندی :

  =ROUND(number, num_digits)

  تعریف اجزای (آرگومان) تابع

  • number: عددی که میخواهیم گردش کنیم.
  • num_digits: تعداد رقمی که میخواهیم به این اندازه گرد شود.

  نکات کاربردی :

  • تابع Round اعداد 1 تا 4 را به پایین گرد میکند و اعداد 5 تا 9 را به بالا گرد میکند.
  • تابع Round عدد را تا یک سطح مشخص گرد میکند. با استفاده از این تابع میتوانید عدد را هم از سمت راست ممیز(قسمت اعشاری عدد) و هم از سمت چپ ممیز (قسمت صحیح عدد) گرد کنید.
  • اگر num_digits>0 باشد؛ از سمت راست (قسمت اعشاری عدد) گرد میشود.
  • اگر num_digits<0 باشد؛ از سمت چپ (قسمت صحیح عدد) گرد میشود. (یعنی نزدیکترین به 10، 100، 1000 و غیره)
  • اگر num_digits=0 باشد شماره به نزدیکترین عدد صحیح گرد میشود.

  نگاه اجمالی تابع ROUNDDOWN :

  تابع ROUNDDOWN بر حسب تعداد رقمی که شما تعیین میکنید؛ عدد مورد نظر را  به سمت پایین گرد میکند. بر خلاف استاندارد گرد کردن (که جایی که فقط اعداد کمتر از 5 است به پایین گرد میشود) اما این تابع همه اعداد 1 تا 9 را به سمت پایین گرد میکند.

  هدف: گرد کردن یک عدد به سمت پایین، به تعداد رقمی که تعیین کرده‌ایم.

  نتیجه دریافتی: عدد گرد شده

  ترکیب بندی :

  =ROUNDDOWN(number, num_digits)

   

  تعریف اجزای (آرگومان) تابع

   

  number: عددی که میخواهیم به سمت پایین گردش کنیم.

  num_digits: تعداد رقمی که میخواهیم به این اندازه عدد به سمت پایین گرد شود.

  نکات کاربردی :

  • ROUNDDOWN شبیه تابع ROUND کار میکند به جز در هنگام گرد کردن زیرا ROUNDDOWN همیشه اعداد را از 1 تا 9 به سمت پایین گرد میکند.
  • تابع ROUNDDOWN میتواند عدد را هم از سمت راست ممیز(قسمت اعشاری عدد) و هم از سمت چپ ممیز (قسمت صحیح عدد) به سمت پایین گرد کند.
  • اگر num_digits>0 باشد؛ از سمت راست (قسمت اعشاری عدد) به سمت پایین گرد میشود.
  • اگر num_digits<0 باشد؛ از سمت چپ (قسمت صحیح عدد) به سمت پایین گرد میشود. (یعنی نزدیکترین به 10، 100، 1000 و غیره)
  • اگر num_digits=0 باشد شماره به نزدیکترین عدد صحیح به سمت پایین گرد میشود.

  نگاه اجمالی تابع ROUNDUP :

  تابع ROUNDUP بر حسب تعداد رقمی که شما تعیین میکنید؛ عدد مورد نظر را  به سمت بالا گرد میکند. بر خلاف استاندارد گرد کردن (که جایی که فقط اعداد کمتر از 5 است به پایین گرد میشود) اما این تابع همه اعداد 1 تا 9 را به سمت بالا گرد میکند.

  هدف: گرد کردن یک عدد به سمت بالا، به تعداد رقمی که تعیین کرده‌ایم.

  نتیجه دریافتی: عدد گرد شده

  ترکیب بندی :

  =ROUNDUP(number, num_digits)

   

  تعریف اجزای (آرگومان) تابع

   

  number: عددی که میخواهیم به سمت بالا گردش کنیم.

  num_digits: تعداد رقمی که میخواهیم به این اندازه عدد به سمت بالا گرد شود.

  نکات کاربردی :

  • Roundup شبیه تابع Round کار میکند به جز در هنگام گرد کردن زیرا Roundup همیشه اعداد را از 1 تا 9 به سمت بالا گرد میکند.
  • تابع Roundup میتواند عدد را هم از سمت راست ممیز(قسمت اعشاری عدد) و هم از سمت چپ ممیز (قسمت صحیح عدد) به سمت بالا گرد کند.
  • اگر num_digits>0 باشد؛ از سمت راست (قسمت اعشاری عدد) به سمت بالا گرد میشود.
  • اگر num_digits<0 باشد؛ از سمت چپ (قسمت صحیح عدد) به سمت بالا گرد میشود. (یعنی نزدیکترین به 10، 100، 1000 و غیره)
  • اگر num_digits=0 باشد شماره به نزدیکترین عدد صحیح به سمت بالا گرد میشود.
  نظرات ارسال شده ارسال نظر جدید
  برای تبادل نظر، می بایست در سایت وارد شوید

  ورود به سایت
تماس سبد خرید بالا