• فارسی ویندوز WINDOWS به داس MS-DOS ایران سیستم

  آموزش تبدیل کد پیج فارسی ویندوز (windows-1256) به فارسی داس ایران سیستم

  این آموزش برای برنامه نویسانی است که می خواهند فایل های دیسکت بیمه با فرمت DBF ایجاد کنند.

  می دانیم که کامپیوترها بیتی هستند و تنها با صفر و یک کار می کنند. بنابراین باید به یک سری توافق در مورد نحوه نمایش این صفر و یک ها رسید. این استاندارد ها در حقیقت برای نمایش کاراکترها بکار می روند. کاملا واضح است که استانداردهای مختلف بایت های مختلفی را برای نمایش یک کاراکتر استفاده می کنند. برای درک بهتر این موضوع به دو جدول زیر که از سایت wikipedia گرفته شده است توجه فرمایید.


  استاندارد فارسی ایران سیستم Iran System
    _0 _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _A _B _C _D _E _F
   
  8_
   
  ۰
  06F0
  128
  ۱
  06F1
  129
  ۲
  06F2
  130
  ۳
  06F3
  131
  ۴
  06F4
  132
  ۵
  06F5
  133
  ۶
  06F6
  134
  ۷
  06F7
  135
  ۸
  06F8
  136
  ۹
  06F9
  137
  ،
  060C
  138
  ـ
  0640
  139
  ؟
  061F
  140

  FE81
  141

  FE8B
  142*
  ء
  0621
  143
   
  9_
   

  FE8D
  144

  FE8E
  145

  FE8F
  146*

  FE91
  147**

  FB56
  148*

  FB58
  149**

  FE95
  150*

  FE97
  151**

  FE99
  152*

  FE9B
  153**

  FE9D
  154*

  FE9F
  155**

  FB7A
  156*

  FB7C
  157**

  FEA1
  158*

  FEA3
  159**
   
  A_
   

  FEA5
  160*

  FEA7
  161**
  د
  062F
  162
  ذ
  0630
  163
  ر
  0631
  164
  ز
  0632
  165
  ژ
  0698
  166

  FEB1
  167

  FEB3
  168

  FEB5
  169

  FEB7
  170

  FEB9
  171

  FEBB
  172

  FEBD
  173
  ﺿ
  FEBF
  174
  ط
  0637
  175
   
  B_
   

  2591
  176

  2592
  177

  2593
  178

  2502
  179

  2524
  180

  2561
  181

  2562
  182

  2556
  183

  2555
  184

  2563
  185

  2551
  186

  2557
  187

  255D
  188

  255C
  189

  255B
  190

  2510
  191
   
  C_
   

  2514
  192

  2534
  193

  252C
  194

  251C
  195

  2500
  196

  253C
  197

  255E
  198

  255F
  199

  255A
  200

  2554
  201

  2569
  202

  2566
  203

  2560
  204

  2550
  205

  256C
  206

  2567
  207
   
  D_
   

  2568
  208

  2564
  209

  2565
  210

  2559
  211

  2558
  212

  2552
  213

  2553
  214

  256B
  215

  256A
  216

  2518
  217

  250C
  218

  2588
  219

  2584
  220

  258C
  221

  2590
  222

  2580
  223
   
  E_
   
  ظ
  0638
  224

  FEC9
  225*

  FECA
  226**

  FECC
  227*

  FECB
  228**

  FECD
  229*

  FECE
  230**

  FED0
  231*

  FECF
  232**

  FED1
  233*

  FED3
  234**

  FED5
  235*

  FED7
  236**

  FB8E
  237*

  FB90
  238**

  FB92
  239*
   
  F_
   

  FB94
  240**

  FEDD
  241*

  FEFB
  242*

  FEDF
  243**

  FEE1
  244*

  FEE3
  245**

  FEE5
  246*

  FEE7
  247**
  و
  0648
  248

  FEE9
  249*

  FEEC
  250

  FEEB
  251

  FBFD
  252

  FBFC
  253

  FBFE
  254**
  NBSP
  00A0
  255
    _0 _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _A _B _C _D _E _F

  فارس ویندوز استاندارد Windows-1256
    _0 _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _A _B _C _D _E _F
   
  0_
   
  NUL
  0000
  0
  SOH
  0001
  1
  STX
  0002
  2
  ETX
  0003
  3
  EOT
  0004
  4
  ENQ
  0005
  5
  ACK
  0006
  6
  BEL
  0007
  7
  BS
  0008
  8
  HT
  0009
  9
  LF
  000A
  10
  VT
  000B
  11
  FF
  000C
  12
  CR
  000D
  13
  SO
  000E
  14
  SI
  000F
  15
   
  1_
   
  DLE
  0010
  16
  DC1
  0011
  17
  DC2
  0012
  18
  DC3
  0013
  19
  DC4
  0014
  20
  NAK
  0015
  21
  SYN
  0016
  22
  ETB
  0017
  23
  CAN
  0018
  24
  EM
  0019
  25
  SUB
  001A
  26
  ESC
  001B
  27
  FS
  001C
  28
  GS
  001D
  29
  RS
  001E
  30
  US
  001F
  31
   
  2_
   
  SP
  0020
  32
  !
  0021
  33
  "
  0022
  34
  #
  0023
  35
  $
  0024
  36
  %
  0025
  37
  &
  0026
  38
  '
  0027
  39
  (
  0028
  40
  )
  0029
  41
  *
  002A
  42
  +
  002B
  43
  ,
  002C
  44
  -
  002D
  45
  .
  002E
  46
  /
  002F
  47
   
  3_
   
  0
  0030
  48
  1
  0031
  49
  2
  0032
  50
  3
  0033
  51
  4
  0034
  52
  5
  0035
  53
  6
  0036
  54
  7
  0037
  55
  8
  0038
  56
  9
  0039
  57
  :
  003A
  58
  ;
  003B
  59
  <
  003C
  60
  =
  003D
  61
  >
  003E
  62
  ?
  003F
  63
   
  4_
   
  @
  0040
  64
  A
  0041
  65
  B
  0042
  66
  C
  0043
  67
  D
  0044
  68
  E
  0045
  69
  F
  0046
  70
  G
  0047
  71
  H
  0048
  72
  I
  0049
  73
  J
  004A
  74
  K
  004B
  75
  L
  004C
  76
  M
  004D
  77
  N
  004E
  78
  O
  004F
  79
   
  5_
   
  P
  0050
  80
  Q
  0051
  81
  R
  0052
  82
  S
  0053
  83
  T
  0054
  84
  U
  0055
  85
  V
  0056
  86
  W
  0057
  87
  X
  0058
  88
  Y
  0059
  89
  Z
  005A
  90
  [
  005B
  91
  \
  005C
  92
  ]
  005D
  93
  ^
  005E
  94
  _
  005F
  95
   
  6_
   
  `
  0060
  96
  a
  0061
  97
  b
  0062
  98
  c
  0063
  99
  d
  0064
  100
  e
  0065
  101
  f
  0066
  102
  span style="font-size: large; font-family: monospace">g
  0067
  103
  h
  0068
  104
  i
  0069
  105
  j
  006A
  106
  k
  006B
  107
  l
  006C
  108
  m
  006D
  109
  n
  006E
  110
  o
  006F
  111
   
  7_
   
  p
  0070
  112
  q
  0071
  113
  r
  0072
  114
  s
  0073
  115
  t
  0074
  116
  u
  0075
  117
  v
  0076
  118
  w
  0077
  119
  x
  0078
  120
  y
  0079
  121
  z
  007A
  122
  {
  007B
  123
  |
  007C
  124
  }
  007D
  125
  ~
  007E
  126
  DEL
  007F
  127
   
  8_
   

  20AC
  128
  پ
  067E
  129

  201A
  130
  ƒ
  0192
  131

  201E
  132

  2026
  133

  2020
  134

  2021
  135
  ˆ
  02C6
  136

  2030
  137
  ٹ
  0679
  138

  2039
  139
  Œ
  0152
  140
  چ
  0686
  141
  ژ
  0698
  142
  ڈ
  0688
  143
   
  9_
   
  گ
  06AF
  144

  2018
  145

  2019
  146

  201C
  147

  201D
  148

  2022
  149

  2013
  150

  2014
  151
  ک
  06A9
  152

  2122
  153
  ڑ
  0691
  154

  203A
  155
  œ
  0153
  156
  ZWNJ
  200C
  157
  ZWJ
  200D
  158
  ں
  06BA
  159
   
  A_
   
  NBSP
  00A0
  160
  ،
  060C
  161
  ¢
  00A2
  162
  £
  00A3
  163
  ¤
  00A4
  164
  ¥
  00A5
  165
  ¦
  00A6
  166
  §
  00A7
  167
  ¨
  00A8
  168
  ©
  00A9
  169
  ھ
  06BE
  170
  «
  00AB
  171
  ¬
  00AC
  172
  SHY
  00AD
  173
  ®
  00AE
  174
  ¯
  00AF
  175
   
  B_
   
  °
  00B0
  176
  ±
  00B1
  177
  ²
  00B2
  178
  ³
  00B3
  179
  ´
  00B4
  180
  µ
  00B5
  181

  00B6
  182
  ·
  00B7
  183
  ¸
  00B8
  184
  ¹
  00B9
  185
  ؛
  061B
  186
  »
  00BB
  187
  ¼
  00BC
  188
  ½
  00BD
  189
  ¾
  00BE
  190
  ؟
  061F
  191
   
  C_
   
  ہ
  06C1
  192
  ء
  0621
  193
  آ
  0622
  194
  أ
  0623
  195
  ؤ
  0624
  196
  إ
  0625
  197
  ئ
  0626
  198
  ا
  0627
  199
  ب
  0628
  200
  ة
  0629
  201
  ت
  062A
  202
  ث
  062B
  203
  ج
  062C
  204
  ح
  062D
  205
  خ
  062E
  206
  د
  062F
  207
   
  D_
   
  ذ
  0630
  208
  ر
  0631
  209
  ز
  0632
  210
  س
  0633
  211
  ش
  0634
  212
  ص
  0635
  213
  ض
  0636
  214
  ×
  00D7
  215
  ط
  0637
  216
  ظ
  0638
  217
  ع
  0639
  218
  غ
  063A
  219
  ـ
  0640
  220
  ف
  0641
  221
  ق
  0642
  222
  ك
  0643
  223
   
  E_
   
  à
  00E0
  224
  ل
  0644
  225
  â
  00E2
  226
  م
  0645
  227
  ن
  0646
  228
  ه
  0647
  229
  و
  0648
  230
  ç
  00E7
  231
  è
  00E8
  232
  é
  00E9
  233
  ê
  00EA
  234
  ë
  00EB
  235
  ى
  0649
  236
  ی
  064A
  237
  î
  00EE
  238
  ï
  00EF
  239
   
  F_
   
  ً
  064B
  240
  ٌ
  064C
  241
  ٍ
  064D
  242
  َ
  064E
  243
  ô
  00F4
  244
  ُ
  064F
  245
  ِ
  0650
  246
  ÷
  00F7
  247
  ّ
  0651
  248
  ù
  00F9
  249
  ْ
  0652
  250
  û
  00FB
  251
  ü
  00FC
  252
  LRM
  200E
  253
  RLM
  200F
  254
  ے
  06D2
  255
    _0 _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _A _B _C _D _E _F

  جدول اولی استاندارد فارسی داس ایران سیستم است و جدول بعدی استاندارد فارسی ویندوز 1256 است.

  همانگونه که نشان داده شده است تفاوت های زیر در دو استاندارد موجود است:

  • کد اسکی تمام کاراکترهای مشابه با همدیگر متفاوت است. برای مثال ن در فارسی داس ایران سیستم دارای کد اسکی 246 و در فارسی ویندوز دارای کد اکسی 228 است.
  • در فارسی داس ایران سیستم بین حروف اول و حروف آخر تمایز وجود دارد مثلا ن آخر دارای کد 246  و ن چسبان دارای کد 247 می باشد.
  • در فارسی داس ایران سیستم دو حرف لا دارای تنها یک کد اسکی می باشد . آن هم 242 می باشد.

  با توجه به موارد ذکر شده برای ایجاد الگوریتم تبدیل فارسی ویندوز به داس و بالعکس باید موارد زیر را در نظر داشت:

  • ایجاد دیکشنری هایی که نگاشت بین کد اسکی فارسی ویندوز و فارسی داس را انجام می دهند.
  • تبدیل متن فارسی ویندوز به آرایه ای از کدهای اسکی متناظر
  • حرکت بین کاراکترهای یک متن و نگاشت کدهای اسکی بدست آمده به کدهای اسکی فارسی داس
  • مد نظر قرار دادن استثناها و حروف آخر
  • مد نظر قرار دادن پرانتزها، آکولاد و غیره ( "{" به جای "}" این و بالعکس

  ابتدا کلاسی ایجاد نمایید و آن را کلاس ConvertWindowsPersianToDos نام گذاری کنید.

  کلاس تبدیل فارسی ویندوز به داس ایران سیستم ConvertWindowsPersianToDos 

  public class ConvertWindowsPersianToDos
  }
  
  {

  سپس چهار دیکشنری که نگاشت بین کدهای اسکی ویندوز 1256 و اسکی داس ایران سیستم را با در نظر گرفتن رخدادهای مختلف ( مثلا حروف چسبان باشند ایجاد می کنیم)

  
    public Dictionary CharachtersMapper_Group1 = new Dictionary<byte,byte>
      {
      {48 , 128}, // 0
      {49 , 129}, // 1
      {50 , 130}, // 2
      {51 , 131}, // 3
      {52 , 132}, // 4
      {53 , 133}, // 5
      {54 , 134}, // 6
      {55 , 135}, // 7
      {56 , 136}, // 8
      {57 , 137}, // 9
      {161, 138}, // ،
      {191, 140}, // ؟
      {193, 143}, //ء 
      {194, 141}, // آ
      {195, 144}, // أ
      {196, 248}, //ؤ 
      {197, 144}, //إ
      {200, 146}, //ب 
      {201, 249}, //ة
      {202, 150}, //ت
      {203, 152}, //ث 
      {204, 154}, //ﺝ
      {205, 158}, //ﺡ
      {206, 160}, //ﺥ
      {207, 162}, //د
      {208, 163}, //ذ
      {209, 164}, //ر
      {210, 165},//ز
      {211, 167},//س
      {212, 169},//ش
      {213, 171}, //ص
      {214, 173}, //ض
      {216, 175}, //ط
      {217, 224}, //ظ
      {218, 225}, //ع
      {219, 229}, //غ
      {220, 139}, //-
      {221, 233},//ف
      {222, 235},//ق
      {223, 237},//ك
      {225, 241},//ل
      {227, 244},//م
      {228, 246},//ن
      {229, 249},//ه
      {230, 248},//و
      {236, 253},//ى
      {237, 253},//ی
      {129, 148},//پ
      {141, 156},//چ
      {142, 166},//ژ
      {152, 237},//ک
      {144, 239},//گ
        };
  
      public Dictionary<byte, byte> CharachtersMapper_Group2 = new Dictionary<byte, byte>
      {
      {48,128},//
      {49,129},//
      {50,130},
      {51,131},//
      {52,132},//
      {53,133},
      {54,134},//
      {55,135},//
      {56,136},
      {57,137},//
      {161,138},//،
      {191,140},//?
      {193,143},//ء
      {194,141},//آ
      {195,144},//أ
      {196,248},//ؤ
      {197,144},//إ
      {198,254},//ئ
      {199,144},//ا
      {200,147},//ب
      {201,251},//ة
      {202,151},//ت
      {203,153},//ث
      {204,155},//ج
      {205,159},//ح
      {206,161},//خ
      {207,162},//د
      {208,163},//ذ
      {209,164},//ر
      {210,165},//ز
      {211,168},//س
      {212,170},//ش
      {213,172},//ص
      {214,174},//ض
      {216,175},//ط
      {217,224},//ظ
      {218,228},//ع
      {219,232},//غ
      {220,139},//-
      {221,234},//ف
      {222,236},//ق
      {223,238},//ك
      {225,243},//ل
      {227,245},//م
      {228,247},//ن
      {229,251},//ه
      {230,248},//و
      {236,254},//ی
      {237,254},//ی
      {129,149},//پ
      {141 ,157},//چ
      {142,166},//ژ
      {152,238},//ک
      {144,240},//گ
       };
  
      public Dictionary<byte, byte> CharachtersMapper_Group3 = new Dictionary<byte, byte>
      {
      {48 , 128}, // 0
      {49 , 129}, // 1
      {50 , 130}, // 2
      {51 , 131}, // 3
      {52 , 132}, // 4
      {53 , 133}, // 5
      {54 , 134}, // 6
      {55 , 135}, // 7
      {56 , 136}, // 8
      {57 , 137}, // 9
      {161, 138}, // ،
      {191, 140}, // ؟
      {193, 143}, //
      {194, 141}, //
      {195, 145}, //
      {196, 248}, //
      {197, 145}, // 
      {198, 252}, //
      {199, 145}, // 
      {200, 146}, // 
      {201, 249}, //
      {202, 150}, //
      {203, 152}, // 
      {204, 154}, //
      {205, 158}, // 
      {206, 160}, //
      {207, 162}, //
      {208, 163}, // 
      {209, 164}, //
      {210, 165}, //
      {211, 167}, // 
      {212, 169}, // 
      {213, 171}, //
      {214, 173}, // 
      {216, 175}, // 
      {217, 224}, //
      {218, 226}, // 
      {219, 230}, // 
      {220, 139}, //
      {221, 233}, // 
      {222, 235}, //
      {223, 237}, //
      {225, 241}, // 
      {227, 244}, //
      {228, 246}, //
      {229, 249}, //  
      {230, 248}, // 
      {236, 252}, //
      {237, 252}, // 
      {129, 148}, // 
      {141, 156}, //
      {142, 166}, // 
      {152, 237}, // 
      {144, 239}//
  };
  
       public Dictionary<byte, byte> CharachtersMapper_Group4= new Dictionary<byte, byte>
      {
        {48 , 128}, // 0
        {49 , 129}, // 1
        {50 , 130}, // 2
        {51 , 131}, // 3
        {52 , 132}, // 4
        {53 , 133}, // 5
        {54 , 134}, // 6
        {55 , 135}, // 7
        {56 , 136}, // 8
        {57 , 137}, // 9
        {161, 138}, // ،
        {191, 140}, // ؟
        {193,143}, //
        {194,141}, //
        {195,145}, //
        {196,248}, // 
        {197,145}, // 
        {198,254}, //
        {199,145}, // 
        {200,147}, // 
        {201,250}, //
        {202,151}, //
        {203,153}, //
        {204,155}, //
        {205,159}, //
        {206,161}, //
        {207,162}, //
        {208,163}, //
        {209,164}, //
        {210,165}, //
        {211,168}, // 
        {212,170}, //
        {213,172}, //
        {214,174}, //
        {216,175}, // 
        {217,224}, //
        {218,227}, //
        {219,231}, //
        {220,139}, //
        {221,234}, //
        {222,236}, //
        {223,238}, //
        {225,243}, //
        {227,245}, // 
        {228,247}, //
        {229,250}, //
        {230,248}, //
        {236,254}, //
        {237,254}, // 
        {129,149}, //
        {141,157}, //
        {142,166}, // 
        {152,238}, // 
        {144,240}, //
  };
   

  به این دلیل که حروف لاتین جز کاراکترهایی است که بدون تغییر باید از استاندارد فارسی ویندوز به فارسی داس تبدیل شود بنابراین باید یک سری تابع برای بررسی این امر داشته باشیم. بنابراین توابع مورد نیاز را به کلاس فوق اضافه می کنیم. 

  توابع مورد نیاز برای چک حروف لاتین

  public bool is_Lattin_Letter(byte c)
  {
     if (c < 128 && c > 31)
     {
       return true;
     }
      return false;
      
  }
  public byte get_Lattin_Letter(byte c)
      {
        if ("0123456789".IndexOf((char) c)>=0 )
          return (byte)(c+80);
  	    return get_FarsiExceptions(c);
      }
  
  private byte get_FarsiExceptions(byte c)
  {
    switch (c)
  	{
        case (byte)'(': return (byte)')' ;
        case (byte)'{': return (byte)'}';
        case (byte)'[': return (byte)']';
        case (byte)')': return (byte)'(';
        case (byte)'}': return (byte)'{';
        case (byte)']': return (byte)'[';
  	  default: return (byte)c;
       
  	}
  
  }

   


  افزودن سایر توابع برای بررسی استثناهای موجود و تمایز بین حروف چسبان و حروف آخر

  افزودن توابع برای بررسی استثناها

  public bool is_Final_Letter(byte c)
  {
     string s="ءآأؤإادذرزژو";
         
     if ( s.ToString().IndexOf((char)c)>=0)
     {
       return true;
  		 
      }
        return false;
   }
  public bool IS_White_Letter(byte c)
  {
    if (c== 8 || c== 09 || c== 10 || c== 13 || c==27 || c== 32 || c== 0 )
    {
      return true;
    }
    return false;
  }
  public bool Char_Cond(byte c)
  {
    return IS_White_Letter(c)
      || is_Lattin_Letter(c)
      || c==191;
  }
  

   


  در نهایت باید توابع مورد نظر را فراخوانی کرد. منتها باید قبل از آن متن را به بایت های اسکی تبدیل کرد. 

  افزودن کدهای مورد نیاز 

  public List get_Unicode_To_IranSystem(string Unicode_Text)
      {
        
  // " رشته ای که فارسی است را دو کاراکتر فاصله به ابتدا و انتهایآن اضافه می کنیم
        string unicodeString = " "+Unicode_Text+" ";
        //ایجاد دو انکدینگ متفاوت
        Encoding ascii = //Encoding.ASCII;
          Encoding.GetEncoding("windows-1256");
        Encoding unicode = Encoding.Unicode;
        // تبدیل رشته به بایت
        byte[] unicodeBytes = unicode.GetBytes(unicodeString);
        // تبدیل بایتها از یک انکدینگ به دیگری
        byte[] asciiBytes = Encoding.Convert(unicode, ascii, unicodeBytes);
        // Convert the new byte[] into a char[] and then into a string.
        char[] asciiChars = new char[ascii.GetCharCount(asciiBytes, 0, asciiBytes.Length)];
        ascii.GetChars(asciiBytes, 0, asciiBytes.Length, asciiChars, 0);
        string asciiString = new string(asciiChars);
        byte[] b22 = Encoding.GetEncoding("windows-1256").GetBytes(asciiChars);
         int limit = b22.Length;
        byte pre=0, cur=0;
        List IS_Result = new List();
        for (int i = 0; i < limit; i++)
  			{
          if(is_Lattin_Letter(b22[i]))
          {
            cur= get_Lattin_Letter( b22[i]);
            IS_Result.Add(cur);
            pre = cur;
          }
          else if(i!=0 && i!=b22.Length-1)
          {
            cur = get_Unicode_To_IranSystem_Char(b22[i - 1], b22[i], b22[i + 1]);
            if (cur== 145) // برای بررسی استثنای لا
            {
              if (pre==243)
              {
                IS_Result.RemoveAt(IS_Result.Count - 1);
                IS_Result.Add(242);
              }
              else
              {
                IS_Result.Add(cur);
              }
            }
            else
            {
              IS_Result.Add(cur);
            }
              pre = cur;
          }
  			}
        return IS_Result;
      }

   


   در متد بالا از متد get_Unicode_To_IranSystem_Char استفاده شده است. کد مربوط به این متد و متدهای لازم در آن را در بلوک زیر مشاهده می فرمایید:

  
   public byte get_Unicode_To_IranSystem_Char(byte PreviousChar, byte CurrentChar , byte NextChar)
      {
             bool PFlag = Char_Cond(PreviousChar) || is_Final_Letter(PreviousChar);
        bool NFlag =Char_Cond(NextChar);
        if (PFlag && NFlag) return UCTOIS_Group_1(CurrentChar);
        else if (PFlag) return UCTOIS_Group_2(CurrentChar);
        else if (NFlag) return UCTOIS_Group_3(CurrentChar);
         return UCTOIS_Group_4(CurrentChar);
      }
      private byte UCTOIS_Group_4(byte CurrentChar)
      { 
        if (CharachtersMapper_Group4.ContainsKey(CurrentChar))
        {
          return (byte)CharachtersMapper_Group4[CurrentChar];
        }
        return (byte)CurrentChar;
      }
      private byte UCTOIS_Group_3(byte CurrentChar)
      {
        if (CharachtersMapper_Group3.ContainsKey(CurrentChar))
        {
          return (byte)CharachtersMapper_Group3[CurrentChar];
        }
        return (byte)CurrentChar;
      }
      private byte UCTOIS_Group_2(byte CurrentChar)
      {
        if (CharachtersMapper_Group2.ContainsKey(CurrentChar))
        {
          return (byte)CharachtersMapper_Group2[CurrentChar];
        }
        return (byte)CurrentChar;
      }
      private byte UCTOIS_Group_1(byte CurrentChar)
      {
        if (CharachtersMapper_Group1.ContainsKey(CurrentChar))
        {
          return (byte)CharachtersMapper_Group1[CurrentChar];
        }
        return (byte)CurrentChar;
      }
   

  برای ایجاد دیسکت بیمه می توانید از این تبدیل استفاده نمایید.

  نظرات ارسال شده ارسال نظر جدید
  برای تبادل نظر، می بایست در سایت وارد شوید

  ورود به سایت
تماس گفتگو سبد خرید بالا