• بررسی اطلاعات کد ملی در SQL Server

  تابع سفارشی شده جهت بررسی اطلاعات کد ملی در SQL Server

  در ذیل کد در اختیار شما قرار گرفته است :

  CREATE FUNCTION dbo.Fnc_CheckCodeMelli	(@CodeMelli VARCHAR(10))
  RETURNS VARCHAR(100)
  AS
  BEGIN
  DECLARE @ErrorMessage VARCHAR(100)
  	,@C INT
  	,@N INT
  	,@R INT
  SET @ErrorMessage = ''
  IF (
  	LEN(@CodeMelli) <> 10
  	OR @CodeMelli = '0000000000'
  	OR @CodeMelli = '1111111111'
  	OR @CodeMelli = '2222222222'
  	OR @CodeMelli = '3333333333'
  	OR @CodeMelli = '4444444444'
  	OR @CodeMelli = '5555555555'
  	OR @CodeMelli = '6666666666'
  	OR @CodeMelli = '7777777777'
  	OR @CodeMelli = '8888888888'
  	OR @CodeMelli = '9999999999'
  	)
  BEGIN
  	SET @ErrorMessage = 'کد ملی نامعتبر است'
  END
  ELSE
  BEGIN
  	SET @C = cast(SUBSTRING(@CodeMelli, 10, 1) as int)
  	SET @N = (cast(SUBSTRING(@CodeMelli, 1, 1) as int) * 10) +
  		(cast(SUBSTRING(@CodeMelli, 2, 1) as int) * 9) +
  		(cast(SUBSTRING(@CodeMelli, 3, 1) as int) * 8) +
  		(cast(SUBSTRING(@CodeMelli, 4, 1) as int) * 7) +
  		(cast(SUBSTRING(@CodeMelli, 5, 1) as int) * 6) +
  		(cast(SUBSTRING(@CodeMelli, 6, 1) as int) * 5) +
  		(cast(SUBSTRING(@CodeMelli, 7, 1) as int) * 4) +
  		(cast(SUBSTRING(@CodeMelli, 8, 1) as int) * 3) +
  		(cast(SUBSTRING(@CodeMelli, 9, 1) as int) * 2)
  	SET @R = @N % 11
  	IF ((@R = 0 AND @R = @C) OR (@R = 1 AND @C = 1) OR (@R > 1 AND @C = 11 - @R))
  		SET @ErrorMessage = 'کد ملی معتبر است'
  	ELSE
  		SET @ErrorMessage = 'کد ملی نامعتبر است'
  END
  RETURN @ErrorMessage
  END
  GO

   

  نظرات ارسال شده ارسال نظر جدید
  برای تبادل نظر، می بایست در سایت وارد شوید

  ورود به سایت
تماس گفتگو سبد خرید بالا