• تبدیل تاریخ در SQL Server

  تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و بالعکس در SQL Server

  جهت تبدیل تاریخ شمسی به میلادی از کد ذیل استفاده نمائید :

  CREATE FUNCTION [dbo].[ShamsiToMiladi](@DateStr varchar(10))
  RETURNS DATETIME
  AS 
  BEGIN
    declare @YYear int
    declare @MMonth int
    declare @DDay int
    declare @epbase int
    declare @epyear int
    declare @mdays int
    declare @persian_jdn int
    declare @i int
    declare @j int
    declare @l int
    declare @n int
    declare @TMPRESULT varchar(10)
    declare @IsValideDate int
    declare @TempStr varchar(20)
    DECLARE @TmpDateStr varchar(10)
    
    SET @i=charindex('/',@DateStr)
    
    IF LEN(@DateStr) - CHARINDEX('/', @DateStr,CHARINDEX('/', @DateStr,1)+1) = 4
    BEGIN
     SET @TmpDateStr = dbo.ReversDate(@DateStr)
     IF ( ISDATE(@TmpDateStr) =1 ) 
      RETURN @TmpDateStr
     ELSE
      RETURN NULL
    END
    ELSE
     SET @TmpDateStr = @DateStr
    
    IF ((@i<>0) and
      (dbo.SubStrCount('/', @TmpDateStr)=2) and
      (ISNUMERIC(REPLACE(@TmpDateStr,'/',''))=1) and
      (charindex('.',@TmpDateStr)=0)
      )
    BEGIN
      SET @YYear=CAST(SUBSTRING(@TmpDateStr,1,@i-1) AS INT)
          IF ( @YYear< 1300 )
             SET @YYear =@YYear + 1300
          IF @YYear > 9999
           RETURN NULL
    
      SET @TempStr= SUBSTRING(@TmpDateStr,@i+1,Len(@TmpDateStr))
    
      SET @i=charindex('/',@TempStr)
      SET @MMonth=CAST(SUBSTRING(@TempStr,1,@i-1) AS INT)
      SET @MMonth=@MMonth-- -1
    
      SET @TempStr= SUBSTRING(@TempStr,@i+1,Len(@TempStr))  
    
      SET @DDay=CAST(@TempStr AS INT)
      SET @DDay=@DDay-- - 1
    
           IF ( @YYear >= 0 )
             SET @epbase = @YYear - 474
           Else
             SET @epbase = @YYear - 473
           SET @epyear = 474 + (@epbase % 2820)
    
      IF (@MMonth <= 7 )
              SET @mdays = ((@MMonth) - 1) * 31
      Else
        SET @mdays = ((@MMonth) - 1) * 30 + 6
    
      SET @persian_jdn =(@DDay) + @mdays + CAST((((@epyear * 682) - 110) / 2816) as int) + (@epyear - 1) * 365 + CAST((@epbase / 2820) as int ) * 1029983 + (1948321 - 1)
    
    
    
      IF (@persian_jdn > 2299160) 
           BEGIN
        SET @l = @persian_jdn + 68569
        SET @n = CAST(((4 * @l) / 146097) as int)
        SET @l = @l - CAST(((146097 * @n + 3) / 4) as int)
        SET @i = CAST(((4000 * (@l + 1)) / 1461001) as int)
        SET @l = @l - CAST( ((1461 * @i) / 4) as int) + 31
        SET @j = CAST(((80 * @l) / 2447) as int)
        SET @DDay = @l - CAST( ((2447 * @j) / 80) as int)
         SET @l = CAST((@j / 11) as int)
        SET @MMonth = @j + 2 - 12 * @l
        SET @YYear = 100 * (@n - 49) + @i + @l
           END
    
        SET @TMPRESULT=Cast(@MMonth as varchar(2))+'/'+CAST(@DDay as Varchar(2))+'/'+CAST(@YYear as varchar(4)) 
        RETURN Cast(@TMPRESULT as Datetime)
    
    END
    RETURN NULL   
    
  END
   
  CREATE FUNCTION [dbo].[SubStrCount](@SubStr varchar(8000), @MainText Text) 
  RETURNS int
  AS 
  BEGIN
   DECLARE @StrCount int
   DECLARE @StrPos int
   
   SET @StrCount = 0
   SET @StrPos = 0
   SET @StrPos = CHARINDEX( @SubStr, @MainText, @StrPos)
   
   WHILE @StrPos > 0
   BEGIN
    SET @StrCount = @StrCount + 1
    SET @StrPos = CHARINDEX( @SubStr, @MainText, @StrPos+1)
   END
   
   RETURN @StrCount 
  END
   
   
  CREATE FUNCTION [dbo].[ReversDate] (@DateStr varchar(10))
  RETURNS varchar(10)
   
  AS
   
  BEGIN
   DECLARE @TempStr varchar(10)
   DECLARE @StartIndex int
   DECLARE @SubStrLen int
   DECLARE @i int
   
   SET @TempStr = ''
   SET @StartIndex = LEN(@DateStr) + 2
   SET @i = LEN(@DateStr)
   WHILE @i > 0
   BEGIN
    IF SUBSTRING(@DateStr,@i,1) IN ('/', '-')
    BEGIN
     SET @SubStrLen = @StartIndex - (@i + 2)
     SET @StartIndex = @i + 1
     SET @TempStr = @TempStr + SUBSTRING(@DateStr,@StartIndex,@SubStrLen) + SUBSTRING(@DateStr,@i,1)
    END
    SET @i = @i - 1
   END
   IF @TempStr <> ''
   BEGIN
    SET @SubStrLen = @StartIndex - 2
    SET @TempStr = @TempStr + SUBSTRING(@DateStr,1,@SubStrLen)
   END
   ELSE
    SET @TempStr = @DateStr
   RETURN @TempStr
  END

  جهت تبدیل تاریخ میلادی به شمسی از کد ذیل استفاده نمائید :

  CREATE FUNCTION [dbo].[MiladiTOShamsi] (@MDate DateTime) 
  RETURNS Varchar(10)
  AS 
  BEGIN 
    DECLARE @SYear as Integer
    DECLARE @SMonth as Integer
    DECLARE @SDay as Integer
    DECLARE @AllDays as float
    DECLARE @ShiftDays as float
    DECLARE @OneYear as float
    DECLARE @LeftDays as float
    DECLARE @YearDay as Integer
    DECLARE @Farsi_Date as Varchar(100) 
    SET @MDate=@MDate-CONVERT(char,@MDate,114)
   
   SET @ShiftDays=466699  +2
   SET @OneYear= 365.24199
   
   
    SET @SYear = 0
    SET @SMonth = 0
    SET @SDay = 0
    SET @AllDays = CAst(@Mdate as Real)
   
    SET @AllDays = @AllDays + @ShiftDays
   
   SET @SYear = (@AllDays / @OneYear) --trunc
   SET @LeftDays = @AllDays - @SYear * @OneYear
   
   if (@LeftDays < 0.5)
   begin
    SET @SYear=@SYear+1
    SET @LeftDays = @AllDays - @SYear * @OneYear
   end;
   
   SET @YearDay = @LeftDays --trunc
   if (@LeftDays - @YearDay) >= 0.5 
    SET @YearDay=@YearDay+1
   
   if ((@YearDay / 31) > 6 )
   begin
    SET @SMonth = 6
    SET @YearDay=@YearDay-(6 * 31)
    SET @SMonth= @SMonth+( @YearDay / 30)
    if (@YearDay % 30) <> 0 
     SET @SMonth=@SMonth+1
    SET @YearDay=@YearDay-((@SMonth - 7) * 30)
   end 
   else
   begin
    SET @SMonth = @YearDay / 31
    if (@YearDay % 31) <> 0 
     SET @SMonth=@SMonth+1 
    SET @YearDay=@YearDay-((@SMonth - 1) * 31)
   end
   SET @SDay = @YearDay
   SET @SYear=@SYear+1
   
   SET @Farsi_Date =  CAST (@SYear  as VarChar(10)) + '/' + CAST (@SMonth  as VarChar(10)) + '/' + CAST (@SDay as VarChar(10))
   Return @Farsi_Date
   
   
   
  END

   

   

   

  نظرات ارسال شده ارسال نظر جدید
  برای تبادل نظر، می بایست در سایت وارد شوید

  ورود به سایت
تماس گفتگو سبد خرید بالا