• لیست توابع کاربردی اکسل

  لیست توابع کاربردی به همراه توضیح اختصار پیرامون هر تابع جهت بهره برداری کاربران محترم

  اکسل تعداد زیادی توابع داخلی ارائه می‌کند که می‌توانند برای انجام محاسبات خاص یا بازگرداندن اطلاعات مربوط به داده‌های صفحه‌گسترده‌ی شما استفاده شوند. این توابع در دسته‌هایی (متنی، منطقی، ریاضی و غیره) سازمان یافته‌اند تا به شما کمک کنند تابع مورد نیاز خود را از منوی اکسل پیدا کنید.

  این صفحه لیستی از توابع اکسل را ارائه می‌دهد که براساس دسته گروه‌بندی شده‌است. هر یک از لینک‌های تابع شما را به یک صفحه‌ی اختصاصی هدایت می‌کند، که در آن‌جا توضیحاتی از تابع را با مثال‌هایی از کاربرد و جزئیات خطاهای رایج پیدا خواهید کرد.

  Ctrl + F را فشار دهید تا با تایپ چند حرف اول یا یک کلمه توصیفی، تابع را پیدا کنید. و یا چنان‌چه نام تابع مورد علاقه‌ی خود را می‌دانید، ممکن است ترجیح دهید آن را از لیست توابع اکسل بر اساس حروف الفبا پیدا کنید.


  دسته‌های توابع اکسل:

  • توابع آماری اکسل (Statistical Functions)
  • توابع اطلاعاتی اکسل (Information Functions)
  • توابع ریاضی اکسل (Math & Trig Functions)
  • توابع جستجوی اکسل (Lookup & Reference Functions)
  • توابع متنی اکسل (Text Functions)
  • توابع منطقی اکسل (Logical Functions)

  توابع آماری اکسل (Statistical Functions)

  تابع شرح
  AVERAGE میانگین آرگومان‌های خود را برمی‌گرداند
  AVERAGEA میانگین آرگومان‌های خود، از جمله اعداد، متن و مقادیر منطقی را برمی‌گرداند
  AVERAGEIF میانگین (حسابی) کلیه‌ی سلول‌ها را در یک بازه که یک معیار معین را برآورده می‌کند، برمی‌گرداند
  AVERAGEIFS میانگین (میانگین حسابی) کلیه‌ی سلول‌هایی که چندین معیار را برآورده می‌کنند، برمی‌گرداند
  COUNT تعداد اعداد موجود در لیست آرگومان‌ها را شمارش می‌کند
  COUNTA تعداد مقادیر موجود در لیست آرگومان‌ها را شمارش می‌کند
  COUNTBLANK تعداد سلول‌های خالی یک بازه را شمارش می‌کند
  COUNTIF تعداد سلول‌ها را در بازه‌ای که یک معیار معین را برآورده می‌کند، شمارش می‌کند
  COUNTIFS تعداد سلول‌ها را در بازه‌ای که چندین معیار را برآورده می‌کند، شمارش می‌کند (جدید در اکسل 2007)
  FORECAST مقداری را در امتداد یک ترند خطی برمی‌گرداند
  FORECAST.ETS با استفاده از نسخه‌ی AAA الگوریتم هموارسازی نمایی (ETS)، مقادیر آینده را بر اساس مقادیر موجود (تاریخی) برمی‌گرداند (جدید در اکسل 2016)
  FORECAST.ETS.CONFINT بازه‌ی اطمینان را برای مقدار پیش‌بینی در تاریخ هدف معین برمی‌گرداند (جدید در اکسل 2016)
  FORECAST.ETS.SEASONALITY طول الگوی تکرارشونده‌ی اکسل را برای سری‌های زمانی مشخص بازمی‌گرداند (جدید در اکسل 2016)
  FORECAST.ETS.STAT یک مقدار آماری را به عنوان نتیجه‌ی پیش‌بینی سری زمانی برمی‌گرداند (جدید در اکسل 2016)
  FORECAST.LINEAR یک مقدار آینده را بر اساس مقادیر موجود برمی‌گرداند (جدید در اکسل 2016 - جایگزین تابع FORCAST)
  FREQUENCY توزیع فراوانی را به صورت یک آرایه‌ی عمودی برمی‌گرداند
  LARGE مقدار kاُم بزرگ‌ترین مقدار را در یک مجموعه داده برمی‌گرداند
  MAX ماکسیمم مقدار را در لیستی از آرگومان‌ها برمی‌گرداند
  MAXA ماکسیمم مقدار را در لیستی از آرگومان‌ها، از جمله اعداد، متن و مقادیر منطقی برمی‌گرداند
  MEDIAN میانه‌ی اعداد داده‌شده را برمی‌گرداند
  MIN مینیمم مقدار را در لیستی از آرگومان‌ها برمی‌گرداند
  MINA مینیمم مقدار را در لیستی از آرگومان‌ها، از جمله اعداد، متن و مقادیر منطقی برمی‌گرداند
  MOD باقیمانده‌ی تقسیم را برمی‌گرداند
  MODE متداول‌ترین مقدار را در یک مجموعه داده برمی‌گرداند (جایگزین‌شده با تابع MODE.SNGL در اکسل 2010)
  MODE.MULT آرایه‌ای عمودی از مقادیر دارای بیشترین فراوانی در یک آرایه یا بازه‌ای از داده‌ها برمی‌گرداند (جدید در اکسل 2010)
  MODE.SNGL متداول‌ترین مقدار را در یک مجموعه داده برمی‌گرداند (جدید در اکسل 2010 - جایگزین تابع MODE)
  RANK رتبه‌ی یک عدد را در لیست اعداد برمی‌گرداند (جایگزین‌شده با تابع RANK.EQ در اکسل 2010)
  RANK.AVG رتبه‌ی یک عدد را در لیست اعداد برمی‌گرداند (جدید در اکسل 2010)
  RANK.EQ رتبه‌ی یک عدد را در لیست اعداد برمی‌گرداند (جدید در اکسل 2010 - جایگزین تابع Rank)
  SMALL مقدار kاُم کوچک‌ترین مقدار را در یک مجموعه داده برمی‌گرداند
  STDEV انحراف معیار را بر اساس یک نمونه تخمین می‌زند (جایگزین‌شده با تابع STDEV.S در اکسل 2010)
  STDEV.P انحراف معیار را بر اساس کل جمعیت محاسبه می‌کند (جدید در اکسل 2010 - جایگزین تابع STDEVP)
  STDEV.S انحراف معیار را بر اساس یک نمونه تخمین می‌زند (جدید در اکسل 2010 - جایگزین تابع STDEV)
  STDEVA انحراف معیار را بر اساس یک نمونه شامل اعداد، متن و مقادیر منطقی تخمین می‌زند
  STDEVP انحراف معیار را بر اساس کل جمعیت محاسبه می‌کند (جایگزین‌شده با تابع STDEV.P در اکسل 2010)
  STDEVPA انحراف معیار را بر اساس کل جمعیت، شامل اعداد، متن و مقادیر منطقی محاسبه می‌کند
  VAR واریانس را بر اساس یک نمونه تخمین می‌زند (جایگزین‌شده با تابع VAR.S در اکسل 2010)
  VAR.P واریانس را بر اساس کل جمعیت محاسبه می‌کند (جدید در اکسل 2010 - جایگزین تابع VARP)
  VAR.S واریانس را بر اساس یک نمونه تخمین می‌زند (جدید در اکسل 2010 - جایگزین تابع VAR)
  VARA واریانس را بر اساس یک نمونه شامل اعداد، متن و مقادیر منطقی تخمین می‌زند
  VARP واریانس را بر اساس کل جمعیت محاسبه می‌کند (جایگزین‌شده با تابع VAR.P در اکسل 2010)
  VARPA واریانس را بر اساس کل جمعیت، شامل اعداد، متن و مقادیر منطقی محاسبه می‌کند

  توابع اطلاعاتی اکسل (Information Functions)

  تابع شرح
  CELL اطلاعات مربوط به قالب‌بندی، موقعیت یا محتوای یک سلول را برمی‌گرداند
  ERROR.TYPE عدد متناسب با نوع خطا را برمی‌گرداند
  INFO اطلاعات مربوط به محیط عملیاتی فعلی را برمی‌گرداند (توجه: این تابع در اکسل برای وب موجود نیست.)
  ISBLANK اگر مقدار مورد نظر خالی باشد، TRUE را برمی‌گرداند
  ISERR اگر مقدار مورد نظر خطا باشد (به جز #N/A)، TRUE را برمی‌گرداند
  ISERROR اگر مقدار مورد نظر هر نوع خطایی باشد، TRUE را برمی‌گرداند
  ISEVEN اگر عدد زوج باشد، TRUE را برمی‌گرداند
  ISFORMULA اگر مرجع یک سلول حاوی یک فرمول باشد، TRUE را برمی‌گرداند (جدید در اکسل 2013)
  ISLOGICAL اگر مقدار مورد نظر یک مقدار منطقی باشد، TRUE را برمی‌گرداند
  ISNA اگر مقدار مورد نظر خطای #N/A باشد، TRUE را برمی‌گرداند
  ISNONTEXT اگر مقدار مورد نظر متن نباشد، TRUE را برمی‌گرداند
  ISNUMBER اگر مقدار مورد نظر عدد باشد، TRUE را برمی‌گرداند
  ISODD اگر عدد فرد باشد، TRUE را برمی‌گرداند
  ISREF اگر مقدار مورد نظر یک ارجاع باشد، TRUE را برمی‌گرداند
  ISTEXT اگر مقدار مورد نظر متنی باشد، TRUE را برمی‌گرداند
  N مقدار مورد نظر تبدیل‌شده به یک عدد را برمی‌گرداند
  NA مقدار خطای #N/A را برمی‌گرداند
  SHEET شماره‌ی شیت یک شیت ارجاع‌شده را برمی‌گرداند (جدید در اکسل 2013)
  SHEETS تعداد شیت‌ها را در یک ارجاع برمی‌گرداند (جدید در اکسل 2013)
  TYPE عددی را نشان می‌دهد که نوع داده‌ی یک مقدار را نشان می‌دهد

  توابع ریاضی اکسل (Math & Trig Functions)

  تابع شرح
  ABS قدر مطلق یک عدد را برمی‌گرداند
  CEILING یک عدد را به نزدیک‌ترین عدد صحیح یا به نزدیک‌ترین مضرب significance گرد می‌کند
  EVEN یک عدد را به نزدیک‌ترین عدد زوج گرد می‌کند
  EXP مقدار e را به توان یک عدد معین رساندە و برمی‌گرداند
  FLOOR یک عدد را به پایین، به سمت صفر گرد می‌کند
  FREQUENCY توزیع فراوانی را به صورت یک آرایه‌ی عمودی برمی‌گرداند
  INT یک عدد را به نزدیک‌ترین عدد صحیح گرد می‌کند
  LN لگاریتم طبیعی یک عدد را برمی‌گرداند
  LOG لگاریتم یک عدد را در یک پایه‌ی معین برمی‌گرداند
  ODD یک عدد را به نزدیک‌ترین عدد فرد گرد می‌کند
  POWER نتیجه‌ی به توان رسیدن یک عدد را برمی‌گرداند
  PRODUCT آرگومان‌های خود را در هم ضرب می‌کند
  ROUND یک عدد را به تعداد مشخصی از رقم‌ها گرد می‌کند
  ROUNDDOWN یک عدد را به پایین به سمت صفر گرد می‌کند
  ROUNDUP یک عدد را به بالا دور از صفر گرد می‌کند
  SQRT ریشه‌ی دوم مثبت را برمی‌گرداند
  SUBTOTAL یک جمع جزء را در یک لیست یا بانک اطلاعاتی برمی‌گرداند
  SUM آرگومان‌های خود را جمع می‌کند
  SUMIF سلول‌هایی با معیار مشخص را جمع می‌کند
  SUMIFS سلول‌هایی را در یک بازه که چندین معیار را برآورده می‌کنند، جمع می‌کند (جدید در اکسل 2007)
  SUMPRODUCT مجموع حاصل ضرب اجزای آرایه‌ی مربوطه را برمی‌گرداند
  TRUNC یک عدد را به یک عدد صحیح کوتاه می‌کند

  توابع جستجوی اکسل (Lookup & Reference Functions)

  تابع شرح
  ADDRESS ارجاعی را به صورت متنی به یک سلول واحد در یک ورک‌شیت برمی‌گرداند
  CHOOSE مقداری را از میان لیستی از مقادیر انتخاب می‌کند
  COLUMN شماره‌ی ستون یک ارجاع را برمی‌گرداند
  COLUMNS تعداد ستون‌های یک ارجاع را برمی‌گرداند
  GETPIVOTDATA داده‌ی ذخیره‌شده در یک گزارش پیوت‌تیبل را برمی‌گرداند
  HLOOKUP در سطر بالای یک آرایه جستجو می‌کند و مقدار سلول مشخص‌شده را برمی‌گرداند
  HYPERLINK یک میانبر یا پرش ایجاد می‌کند که سندی ذخیره‌شده در یک سرور شبکه، یک اینترانت یا اینترنت را باز می‌کند
  INDEX از یک شاخص برای انتخاب یک مقداری از یک منبع یا آرایه استفاده می‌کند
  INDIRECT ارجاعی را که با مقدار متنی نشان داده شده‌است برمی‌گرداند
  LOOKUP مقادیر را در یک بردار یا آرایه جستجو می‌کند
  OFFSET جابه‌جایی ارجاع را از یک ارجاع معین برمی‌گرداند
  ROW شماره‌ی سطر یک ارجاع را برمی‌گرداند
  ROWS تعداد سطرهای یک ارجاع را برمی‌گرداند
  VLOOKUP در ستون اول یک آرایه جستجو می‌کند و در طول سطر حرکت می‌کند تا مقدار سلول را برگرداند

  توابع متنی اکسل (Text Functions)

  تابع شرح
  BAHTTEXT با استفاده از قالب واحد پولی ß (baht)، یک عدد را به متن تبدیل می‌کند
  CHAR کاراکتر مشخص‌شده توسط عددکد را برمی‌گرداند
  CLEAN همه‌ی کاراکترهای غیر قابل چاپ را از متن حذف می‌کند
  CODE یک کد عددی را برای اولین کاراکتر یک رشته‌ی متنی برمی‌گرداند
  CONCATENATE چندین آیتم متنی را به یک آیتم متنی متصل می‌کند (جایگزین‌شده با تابع CONCAT در اکسل 2019)
  DOLLAR با استفاده از واحد پولی $ (دلار)، یک عدد را به متن تبدیل می‌کند
  EXACT بررسی می‌کند که آیا دو مقدار متنی یکسان هستند یا خیر
  FIND یک مقدار متنی را در متنی دیگر پیدا می‌کند (حساس به کوچکی و بزرگی)
  FIXED عددی را به صورت متن با تعداد ثابت اعشار قالب‌بندی می‌کند
  LEFT کارکترهای سمت چپ یک مقدار متنی برمی‌گرداند
  LEN تعداد کارکترهای یک رشته‌ی متنی را برمی‌گرداند
  LOWER متن را به حروف کوچک تبدیل می‌کند
  MID تعداد مشخصی از کاراکترها را از یک رشته‌ی متنی از موقعیتی که مشخص می‌کنید، برمی‌گرداند
  NUMBERVALUE متن را به روش مستقل-محلی بە عدد تبدیل می‌کند (جدید در اکسل 2013)
  PROPER حرف اول هر کلمه را از یک رشته‌ی متنی به حرف بزرگ تبدیل می‌کند
  REPLACE کاراکترها را داخل متن جایگزین می‌کند
  REPT متنی را به‌ تعداد دفعات مشخص تکرار می‌کند
  RIGHT کارکترهای سمت راست یک مقدار متنی برمی‌گرداند
  SEARCH یک مقدار متنی را در متنی دیگر پیدا می‌کند (غیر حساس به کوچکی و بزرگی)
  SUBSTITUTE متن جدید را جایگزین متن قدیمی در یک رشته‌ی متنی می‌کند
  T آرگومان‌های خود را به متن تبدیل می‌کند
  TEXT یک عدد را قالب بندی کرده و آن را به متن تبدیل می‌کند
  TRIM فاصله‌های اضافه را از متن حذف می‌کند
  UNICHAR کاراکتر یونیکدی را که به مقدار عددی مشخص ارجاع می‌کند، برمی‌گرداند (جدید در اکسل 2013)
  UNICODE عددی (نقطه کد) را که با کاراکتر اول متن مطابقت دارد، برمی‌گرداند (جدید در اکسل 2013)
  UPPER متن را به حروف بزرگ تبدیل می‌کند
  VALUE یک آرگومان متنی را به یک عدد تبدیل می‌کند

  توابع منطقی اکسل (Logical Functions)

  تابع شرح
  AND اگر تمام آرگومان‌های آن TRUE باشد، TRUE را برمی‌گرداند
  FALSE مقدار منطقی FALSE را برمی‌گرداند
  IF یک تست منطقی را برای انجام کاری مشخص می‌کند
  IFERROR مقداری را وقتی که فرمول یک خطا را ارزیابی می‌کند، برمی‌گرداند. در غیر این صورت، نتیجه‌ی فرمول را برمی‌گرداند (جدید در اکسل 2007)
  NOT منطق پارامتر خود را برعکس می‌کند
  OR اگر یکی از آرگومان‌ها TRUE باشد، TRUE را برمی‌گرداند
  TRUE مقدار منطقی TRUE را برمی‌گرداند

  دسته‌ها ت

  نظرات ارسال شده ارسال نظر جدید
  برای تبادل نظر، می بایست در سایت وارد شوید

  ورود به سایت
تماس سبد خرید بالا