• برنامه NirCmd جهت عبور از UAC

  برنامه NirCmd جهت عبور از UAC
  این پست شامل فایل دانلود می باشد مشاهده

  NirCmd یک ابزار خط فرمان کوچک است که به شما امکان می دهد بدون نمایش هیچ رابط کاربری، کارهای مفیدی را انجام دهید. با اجرای NirCmd با گزینه خط فرمان ساده، می توانید مقادیر و کلیدها را در رجیستری بنویسید و حذف کنید، مقادیر را در فایل INI بنویسید، به حساب اینترنت خود شماره گیری کنید یا به شبکه VPN متصل شوید، ویندوز را مجددا راه اندازی کنید یا کامپیوتر را خاموش کنید، میانبر ایجاد کنید. به یک فایل، تاریخ ایجاد/تغییر یک فایل را تغییر دهید، تنظیمات نمایش خود را تغییر دهید، مانیتور خود را خاموش کنید، در درایو CD-ROM خود را باز کنید و موارد دیگر...

  نمونه هایی از کارهایی که می توانید با NirCmd انجام دهید

  Open the door of J: CD-ROM drive nircmd.exe cdrom open j:
  Close the door of Y: CD-ROM drive nircmd.exe cdrom close y:
  Speaks the text currently in the clipboard (For Windows XP/Vista/7/8). speak text ~$clipboard$
  Speaks the text stored inside speak.txt into speak.wav filename (For Windows XP/Vista/7/8). speak file "c:\temp\speak.txt" 0 100 "c:\temp\speak.wav" 48kHz16BitStereo
  Increase the system volume by 2000 units (out of 65535) nircmd.exe changesysvolume 2000
  Decrease the system volume by 5000 units (out of 65535) nircmd.exe changesysvolume -5000
  Set the volume to the highest value nircmd.exe setsysvolume 65535
  Mute the system volume nircmd.exe mutesysvolume 1
  Unmute the system volume nircmd.exe mutesysvolume 0
  Switch the system volume between the mute and normal state. nircmd.exe mutesysvolume 2
  Create a shortcut on your desktop that switch the system volume between the mute and normal state. nircmd.exe cmdshortcut "~$folder.desktop$" "Switch Volume" mutesysvolume 2
  Turn off the monitor nircmd.exe monitor off
  Start the default screen saver nircmd.exe screensaver
  Put your computer in 'standby' mode nircmd.exe standby
  log off the current user nircmd.exe exitwin logoff
  Ask if you want to reboot, and if you answer 'Yes', reboot the computer. nircmd.exe qboxcom "Do you want to reboot ?" "question" exitwin reboot
  Turn off your computer nircmd.exe exitwin poweroff
  Turn off all computers specified in computers.txt ! multiremote copy "c:\temp\computers.txt" exitwin poweroff force
  Dial to "My Internet" connection nircmd.exe rasdial "My Internet"
  Disconnect the "My Internet" connection nircmd.exe rashangup "My Internet"
  Make your Internet Explorer windows 75% transparent ! (192 / 256) nircmd.exe win trans ititle "internet explorer" 192
  Minimize all your Internet Explorer windows nircmd.exe win min class "IEFrame"
  Close all your Internet Explorer windows nircmd.exe win close class "IEFrame"
  Close all your Explorer windows (My Computer, folders, and so on) nircmd.exe win close class "CabinetWClass"
  Hide all your Internet Explorer windows nircmd.exe win hide class "IEFrame"
  Show all your Internet Explorer windows (after you made them hidden with previous example) nircmd.exe win show class "IEFrame"
  Center all top-level windows nircmd.exe win center alltop
  Remove the title bar of My Computer window. nircmd.exe win -style title "my computer" 0x00C00000
  Return the title bar of My Computer window that we removed in the previous example. nircmd.exe win +style title "my computer" 0x00C00000
  Set the My Computer window to right-to-left order (For hebrew and arabic languages) nircmd win +exstyle title "my computer" 0x00400000
  Set all child windows of My Computer window to right-to-left order (For hebrew and arabic languages) nircmd win child title "my computer" +exstyle all 0x00400000
  Create a shortcut on your desktop that closes all your Internet Explorer windows nircmd.exe cmdshortcut " "~$folder.desktop$ "Close All IE" win close class "IEFrame"
  Create a shortcut on your desktop that hides all your Internet Explorer windows nircmd.exe cmdshortcut " "~$folder.desktop$ "Hide All IE" win hide class "IEFrame"
  Create a shortcut on your desktop that shows back all your Internet Explorer windows nircmd.exe cmdshortcut " "~$folder.desktop$ "Show All IE" win show class "IEFrame"
  Set the Windows Calculator as top-most window (above all other windows) nircmd.exe win settopmost title "Calculator" 1
  Set the Windows Calculator back to regular window (non top-most window) nircmd.exe win settopmost title "Calculator" 0
  Create a shortcut to Windows calculator under Start Menu->Programs->Calculators nircmd.exe shortcut "f:\winnt\system32\calc.exe" "~$folder.programs$\Calculators" "Windows Calculator"
  Hide the desktop window nircmd.exe win hide class progman
  Show the desktop window (After hiding it in previous example) nircmd.exe win show class progman
  Hide the start button on the system tray nircmd.exe win child class "Shell_TrayWnd" hide class "button"
  Show the start button on the system tray nircmd.exe win child class "Shell_TrayWnd" show class "button"
  Hide the clock on the system tray nircmd.exe win child class "Shell_TrayWnd" hide class "TrayClockWClass"
  Show the clock on the system tray nircmd.exe win child class "Shell_TrayWnd" show class "TrayClockWClass"
  Kill (terminate) all instance of Internet Explorer processes nircmd.exe killprocess iexplore.exe
  Create a shortcut on your desktop that opens the door of K: CDROM drive when you run it. nircmd.exe cmdshortcut "~$folder.desktop$" "Open CDROM" cdrom open k:
  Create a shortcut to NirSoft Web site on your desktop nircmd.exe urlshortcut "http://www.nirsoft.net" "~$folder.desktop$" "NirSoft"
  Add NirSoft Web site to your Favorities under Links folder. nircmd.exe urlshortcut "http://www.nirsoft.net" "~$folder.favorites$\Links" "NirSoft"
  Create a shortcut to NirSoft Web site on the desktop of all computers listed in computers.txt nircmd.exe multiremote copy "c:\temp\computers.txt" urlshortcut "http://www.nirsoft.net" "~$folder.common_desktop$" "NirSoft"
  Set the display mode to 800x600x24bit colors nircmd.exe setdisplay 800 600 24
  Create a shortcut on the desktop that set the display mode to 800x600x24bit colors nircmd.exe cmdshortcut "~$folder.desktop$" "800x600x24" setdisplay 800 600 24
  Copy all shortcuts on your desktop to another folder (f:\temp\desktop). nircmd.exe execmd copy "~$folder.desktop$\*.lnk" f:\temp\desktop
  Restart your Apache server (under Windows NT/2000/XP/2003) nircmd.exe service restart apache
  Create a shortcut on your desktop that restarts the Apache server nircmd.exe cmdshortcut "~$folder.desktop$" "Restart Apache" service restart apache
  Restart your IIS nircmd.exe service restart w3svc
  Restart MySql nircmd.exe service restart MySql
  Open the desired Registry key/value in RegEdit nircmd.exe regedit "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion" "CommonFilesDir"
  Open the Registry key that you copied to the clipboard in RegEdit. nircmd regedit "~$clipboard$"
  Disable the screen saver nircmd.exe regsetval sz "HKCU\control panel\desktop" "ScreenSaveActive" 0
  Enable the screen saver nircmd.exe regsetval sz "HKCU\control panel\desktop" "ScreenSaveActive" 1
  Change the date/time of the specified filename (creation time and modified time) nircmd.exe setfiletime "c:\temp\myfile.txt" "24-06-2003 17:57:11" "22-11-2005 10:21:56"
  Copy your desktop folder path to the clipboard nircmd.exe clipboard set ~$folder.desktop$
  Copy your start menu folder path to the clipboard nircmd.exe clipboard set ~$folder.start_menu$
  Copy the content of info1.txt (simple text file) to the clipboard nircmd.exe clipboard readfile "c:\My Files\info1.txt"
  Add the text content of clipboard to info1.txt nircmd.exe clipboard addfile "c:\My Files\info1.txt"
  Clear the clipboard nircmd.exe clipboard clear
  Create all folders specified in "c:\temp\folders.txt". The folder path names are separated by CRLF characters. nircmd.exe paramsfile "c:\temp\folders.txt" "" "" execmd md ~$fparam.1$
  Install the specified .NET assembly in the global assembly cache (like gacutil) nircmd.exe gac install "C:\temp\MyAssembly\bin\MyAssembly.dll"
  Empty the recycle bin in all drives. nircmd.exe emptybin
  Answer 'Yes' to a standard Windows message-box. nircmd.exe dlg "" "" click yes
  Wait 2 seconds, and then save the current screen to shot.png nircmd.exe cmdwait 2000 savescreenshot "f:\temp\shot.png"
  Save 10 screenshots in a loop, and wait 60 seconds between the screenshot save calls. The filenames of the screenshot will contain the time and date of the saved screenshot. nircmd.exe loop 10 60000 savescreenshot c:\temp\scr~$currdate.MM_dd_yyyy$-~$currtime.HH_mm_ss$.png
  Wait until Firefox is closed, and then say "Firefox was closed" nircmd.exe waitprocess firefox.exe speak text "Firefox was closed"
  Run RegEdit with SYSTEM user (On Windows 7/8/Vista/2008), which allows you to view all hidden system Registry keys nircmd.exe elevatecmd runassystem c:\windows\regedit.exe

  سیستم مورد نیاز
  این ابزار می تواند در تمام نسخه های سیستم عامل ویندوز کار کند: Windows 9x/ME، Windows NT، Windows 2000، Windows XP، Windows Server 2003، Windows Vista، Windows Server 2008، Windows 7، Windows 8 و Windows 1

  NirCMD Elevate cmd

  Nircmd Elevate cmd /k fsutil volume diskfree c:

  NirCmd Elevate notepad.exe C:\Windows\System32\Drivers\etc\HOSTS

  NirCmd Elevate cmd /k “C:\Program Files\7-Zip\7z.exe” x C:\Users\Raymondcc\Desktop\arc.7z -oc:

  برنامه NirCmd جهت عبور از UAC

  دستور اول به سادگی یک خط فرمان Administrator را باز می کند،

  فرمان دوم FSUtil را اجرا می کند تا درایو C: فضای آزاد را دریافت کند.

  فرمان سوم هنگام باز کردن فایل HOSTS با دسترسی نوشتن، Notepad را به عنوان مدیر راه اندازی می کند.

  آخرین دستور یک فایل آرشیو شده را با 7-Zip به ریشه C استخراج می کند. همه دستورات یک اعلان UAC برای افزایش امتیازات خود دریافت خواهند کرد.

   

  اگر مسیرها حاوی فاصله هستند، آنها را با نقل قول محصور کنید. اگر فرمانی را اجرا می کنید که اطلاعات را نشان می دهد (مانند مثال های FSUtil یا 7-Zip)، می توانید از cmd /k برای باز نگه داشتن پنجره کنسول پس از پایان فرمان استفاده کنید. برای بهترین نتیجه، NirCmd را به عنوان مدیر اجرا کنید و اجازه دهید خودش را در پوشه ویندوز کپی کند، پس نیازی نیست هر بار از مسیر کامل آن استفاده کنید.


  برای دانلود فایل های پیوست، می بایست در سایت ثبت نام و وارد شوید

  ورود، ثبت نام


  نظرات ارسال شده ارسال نظر جدید
  برای تبادل نظر، می بایست در سایت وارد شوید

  ورود به سایت
تماس سبد خرید بالا