• چگونه متون را در یک ستون بدون تکرار در اکسل بپیوندیم؟

  چگونه متون را در یک ستون بدون تکرار در اکسل بپیوندیم؟

  آیا می دانید چگونه متون را از یک ستون به یک سلول بدون تکرار در اکسل بپیوندید؟ و اگر متن ها را در یک ستون بدون تکرار بر اساس مقدار سلول خاص بپیوندید چه؟ در این مقاله روش هایی برای حل مشکلات ارائه شده است.

  همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، می خواهید متون ستون A را بدون تکرار به یک سلول واحد بپیوندید. لطفا به شرح زیر عمل کنید.

  1. یک سلول خالی را انتخاب کنید، فرمول زیر را در آن کپی کنید و کلیدهای Alt + Shift + Enter را همزمان فشار دهید.

  =TEXTJOIN(", ", TRUE, IF(MATCH(A2:A12, A2:A12, 0)=MATCH(ROW(A2:A12), ROW(A2:A12)), A2:A12, ""))

  نکته: در فرمول «،» جداکننده متون ترکیبی است. A2:A12 سلول های ستونی است که به هم می پیوندید. لطفا آنها را در صورت نیاز تغییر دهید.

  اکنون متون در ستون مشخص شده بدون تکرار به هم متصل می شوند.


    Join Text را در یک ستون بدون تکرار بر اساس مقدار سلول دیگر با کد VBA بپیوندید.

  گاهی اوقات، ممکن است نیاز به پیوستن متون در یک ستون بدون تکرار بر اساس مقدار در سلول دیگر داشته باشید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، می توانید آن را به صورت زیر دریافت کنید.

  .

  1. در کاربرگ حاوی متن هایی که به آنها ملحق خواهید شد، کلیدهای Alt + F11 را فشار دهید تا پنجره Microsoft Visual Basic for Applications باز شود.

  2. در پنجره Microsoft Visual Basic for Applications، روی Insert > Module کلیک کنید و سپس کد VBA زیر را در پنجره کد ماژول کپی کنید.

  کد VBA: متن ها را در یک ستون بدون تکرار بر اساس مقدار سلول دیگر بپیوندید

  Sub JoinTextsWithoutDuplicates()
  'Updated by Extendoffice 20190924
    Dim xRg As Range
    Dim xArr As Variant
    Dim xCell As Range
    Dim xTxt As String
    Dim I As Long
    Dim xDic As Object
    Dim xValue
    Dim xStr, xStrValue As String
    Dim xB As Boolean
    On Error Resume Next
    xTxt = ActiveWindow.RangeSelection.Address
    Set xRg = Application.InputBox("Please select the data range", "Kutools for Excel", xTxt, , , , , 8)
    Set xRg = Application.Intersect(xRg, xRg.Worksheet.UsedRange)
    If xRg Is Nothing Then Exit Sub
    If xRg.Areas.Count > 1 Then
      MsgBox "Does not support multiple selections", , "Kutools for Excel"
      Exit Sub
    End If
    If xRg.Columns.Count <> 2 Then
      MsgBox "There must be only two columns in the selected range", , "Kutools for Excel"
      Exit Sub
    End If
    xArr = xRg
    Set xDic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    xDic.CompareMode = 1
    For I = 1 To UBound(xArr)
      If Not xDic.Exists(xArr(I, 1)) Then
        xDic.Item(xArr(I, 1)) = xDic.Count + 1
        xArr(xDic.Count, 1) = xArr(I, 1)
        xArr(xDic.Count, 2) = xArr(I, 2)
      Else
        xStrValue = xArr(I, 2)
        xB = True
        For Each xStr In Split(xArr(xDic.Item(xArr(I, 1)), 2), ",")
          If xStr = xStrValue Then
            xB = False
            Exit For
          End If
        Next
        If xB Then
        xArr(xDic.Item(xArr(I, 1)), 2) = xArr(xDic.Item(xArr(I, 1)), 2) & "," & xArr(I, 2)
        End If
      End If
    Next
    Sheets.Add.Cells(1).Resize(xDic.Count, 2).Value = xArr
  End Sub
  
  نظرات ارسال شده ارسال نظر جدید
  برای تبادل نظر، می بایست در سایت وارد شوید

  ورود به سایت
تماس سبد خرید بالا