• ۹ خرداد ماه ۱۴۰۳ ساعت ۹:۳۵ دقیقه
  • کاربر شماره ۲
   ۴
   ۷
   ۰
   ۳
  • در این بخش کاربران پیرامون تبدیل اطلاعات شماره کارت بانکی به شماره شبا و مسایل پیرامون تبادل نظر خواهند کرد.
   البته موارد مانند صحت اطلاعات شماره کارت بانک ها و یا صحت اطلاعات شماره شبای بانکی نیز مورد بررسی قرار می گیرد

 • ۹ خرداد ماه ۱۴۰۳ ساعت ۹:۳۹ دقیقه
  • کاربر شماره ۲
   ۴
   ۷
   ۰
   ۳
  • تشخیص اطلاعات شماره شبای بانکی در نمونه ذیل مورد استفاده قرار گرفته است :

   public static bool CheckSheba(string input, bool checkLenght)
   {
     if (string.IsNullOrWhiteSpace( input))
     {
       return false;
     }
     input = input.Replace(" ", "").ToLower();
     //بررسی رشته وارد شده برای اینکه در فرمت شبا باشد
     var isSheba = Regex.IsMatch(input, "^[a-zA-Z]{2}\d{2} ?\d{4} ?\d{4} ?\d{4} ?\d{4} ?[\d]{0,2}",
       RegexOptions.Compiled);
   
     if (!isSheba)
       return false;
     //طول شماره شبا را چک میکند کمتر نباشد
     if (input.Length < 26)
       return false;
     input = input.ToLower();
     //بررسی اعتبار سنجی اصلی شبا
     ////ابتدا گرفتن چهار رقم اول شبا
     var get4FirstDigit = input.Substring(0, 4);
     ////جایگزین کردن عدد 18 و 27 به جای آی و آر
     var replacedGet4FirstDigit = get4FirstDigit.ToLower().Replace("i", "18").Replace("r", "27");
     ////حذف چهار رقم اول از رشته شبا
     var removedShebaFirst4Digit = input.Replace(get4FirstDigit, "");
     ////کانکت کردن شبای باقیمانده با جایگزین شده چهار رقم اول
     var newSheba = removedShebaFirst4Digit + replacedGet4FirstDigit;
     ////تبدیل کردن شبا به عدد - دسیمال تا 28 رقم را نگه میدارد
     var finalLongData = Convert.ToDecimal(newSheba);
     ////تقسیم عدد نهایی به مقدار 97 - اگر باقیمانده برابر با عدد یک شود این رشته شبا صحیح خواهد بود
     var finalReminder = finalLongData % 97;
     if (finalReminder == 1)
     {
       return true;
     }
     return false;
   }

تماس سبد خرید بالا